Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν τα ακόλουθα τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.):


 

Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών


Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός


Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων - Hydrohazards


Οικονομική Φυσική - Χρηματοικονομικές Προβλέψεις