Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν τα ακόλουθα τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.):


 Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών

Κανονισμός Σπουδών
- Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων


Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός


Οικονομική Φυσική - Χρηματοικονομικές Προβλέψεις