Ο οδηγός σπουδών εκδόθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2008-09. Κάθε ακαδημαϊκό έτος το πρόγραμμα σπουδών διαφοροποιείται και η ισχύουσα μορφή του δίνεται στην ενότητα 'Δομή Προγράμματος'.

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών (2018-2019)

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (2017-2018)


Διευκρινίσεις Προγράμματος Σπουδών (2017-2018)

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών (2015)

Τροποποιήσεις κανονισμού προπτυχιακών σπουδών (2016)

Οδηγός Σπουδών 2008-2009
 

Τομείς 

Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

Δομοστατικής

Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής