New logo sm
civ.jpg

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Καθηγητής Διατριβή Έτος
Αλαμάνος Άγγελος Νικήτας Μυλόπουλος Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων, μέσω υδρο-οικονομικής μοντελοποίησης και πολυκριτηριακής ανάλυσης 2019
Καρβέλας Ευάγγελος Θεόδωρος Καρακασίδης Μαγνητική οδήγηση σωματιδίων σε νευρωνικά και μή νευρωνικά ρευστά 2019
 Παπουτσής Κωνσταντίνος  Ευτυχία Ναθαναήλ Ανάπτυξη δομής κόστους λιανικής εφοδιαστικής αλυσίδας και εκτίμηση των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων αστικών πολιτικών στον τομέα του λιανικού εμπορίου  2019
Ζορμπά Τριάδα Αιμίλιος Μ. Κωμοδρόμος

Μέθοδος απλουστευμένης τριδιάστατης αριθμητικής ανάλυσης πασσάλων υπό συνδυασμένη φόρτιση

2017
Αδάμος Ιωάννης  Ευτυχία Ναθαναήλ Ανάπτυξη μοντέλων διείσδυσης εκστρατειών οδικής ασφάλειας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην οδηγική συμπεριφορά  2016
 Τριανταφύλλου Αντώνης Φίλιππος Περδικάρης Φαινόμενα Κλίμακας σε ημι-ψάθυρα υλικά και θεωρίες βαθμοελαστικότητας με εφαρμογή στο σκυρόδεμα.   2015
 Γκονέλας Κωνσταντίνος Βασίλειος Κανακούδης   Μείωση πραγματικών απωλειών νερού δικτύων ύδρευσης μέσω διαχείρισης  
πίεσης και προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας αποδοτικής και  
ανταποδοτικής χρήσης νερού.
2015
Παντούσα Δάφνη  Ευριπίδης Μυστακίδης   Συμπεριφορά κατασκευών σε κατάσταση πυρκαγιάς  μετά από σεισμικά γεγονότα.  2014 
 Ζαφειροπούλου Βασιλική Αντώνιος Γιαννακόπουλος  Η μηχανική των επαφών στα ελαστομερή υλικά. Ανάλυση πειραμάτων διείσδυσης και εφαρμογής στις ανθρώπινες αρτηρίες 2014 
Κορδολέμης Αλέξης   Αντώνιος Γιαννακόπουλος Μηχανική ανάλυση των έξυπνων υφασμάτινων κατασκευών.  2014
 Αθανασίου Βασίλειος  Αντώνιος Γιαννακόπουλος  Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων υλικών που παρουσιάζουν ευαισθησία στην υδροστατική πίεση με τη βοήθεια πειραμάτων διείσδυσης. 2014
 Μισοκεφάλου Ελένη  Νικόλαος Ηλιού  Διερεύνηση-Μοντελοποίηση των παραγόντων επηρεασµού της προσοχής των οδηγών και των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια. 2014
Σιδηρόπουλος Παντελής   Νικήτας Μυλόπουλος  Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων σε συνθήκες αβεβαιότητας: Η αξία της πληροφορίας σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένους υδροφορείς. 2014
 Σπηλιωτόπουλος Μάριος Αθανάσιος Λουκάς   Διαχείριση Υδατικών Πόρων Αγροτικών Λεκανών Απορροής με τη Χρήση Τηλεπισκόπησης 2014 
 Ντέρη Αγορίτσα  Δημήτριος Σοφιανόπουλος Παραμετρική ανάλυση και βελτιστοποίηση συνδέσεων χαλύβδινων πλαισίων με δοκούς μειωμένης διατομής.  2013 
 Παπαχρήστου Κωνσταντίνος  Δημήτριος Σοφιανόπουλος   Ευστάθεια αξονικά θλιβόμενων χαλύβδινων δοκών επί ελαστικού εδάφους. 2013 
 Βαζούρας Πολυνίκης Παναγιώτης Ντακούλας   Μηχανική συμπεριφορά υπόγειων χαλύβδινων αγωγών διερχομένων διαμέσου ενεργών ρηγμάτων οριζόντιας ολίσθησης. 2013
Γεωργιάδη - Στεφανίδη Κυριακή   Ευριπίδης Μυστακίδης   Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος για δομικές εφαρμογές. 2012 
 Τζάρος Κωνσταντίνος   Ευριπίδης Μυστακίδης   Λυγισμός γεωμετρικά τέλειων και ατελών δοκών με μονόπλευρους συνδέσμους. 2011
 Παπαδοπούλου Μέλλω-Μαρία Αιμίλιος Μ. Κωμοδρόμος  Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση της απόκρισης ομάδας πασσάλων υπό οριζόντια φόρτιση  2011
 Γαλάνης Αθανάσιος  Νικόλαος Ηλιού  Συμβολή στη διαμόρφωση μεθοδολογίας ελέγχου και αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας πεζών στο αστικό περιβάλλον.  2011
 Λεμονάκης Παναγιώτης  Νικόλαος Ηλιού

Συμβολή στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των οδηγών μοτοσικλέτας σε καμπύλα τμήματα οδών.

2011
 Βασιλειάδης Λάμπρος Αθανάσιος Λουκάς    Χωροχρονική ανάλυση, προσομοίωση και πρόγνωση ξηρασίας στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού ποταμού Θεσσαλίας. 2010 
 Παπαγεωργίου Γρηγόρης  Νικόλαος Ηλιού  Βελτιστοποίηση αναβάθμισης και συντήρησης οδικού δικτύου μέσω αξιολόγησης λειτουργικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών. 2010
 Σοφός Φίλιππος Αντώνιος Λιακόπουλος  Ροές υγρών στη νανο-κλίμακα: Αριθμητική Προσομοίωση με  μεθόδους Μοριακής Δυναμικής.  2009 
 Μίχος Σπύρος  Παναγιώτης Παπανικολάου  Πειραματική διερεύνηση οριζόντιων κυκλικών και μη αξονοσυμμετρικών ανωστικών φλεβών σε ομογενή ακίνητο αποδέκτη. 2009
Σταμούλης Κωνσταντίνος  Αντώνιος Γιαννακόπουλος   Κόπωση μικρομηχανικών συστημάτων. 2009 
 Κασσιτεροπούλου Δωροθέα Αντώνιος Λιακόπουλος    Μικροσκοπικές, μεσοσκοπικές και μακροσκοπικές προσομοιώσεις ροών σε αγωγούς με περιοδικά τοιχώματα. 2009 
 Λουκάκης Γεώργιος Σπυρίδων Κωστόπουλος   Εμπειρική εκτίμηση του βαθμού υπερεκσκαφής κατά τη διάνοιξη σηράγγων μικρού βάθους. 2008 
Φαφούτης Χρυσόστομος   Νικήτας Μυλόπουλος  Ολοκληρωμένη διαχείριση της ζήτησης του νερού στον οικιακό τομέα. Κοστολόγηση σύμφωνα με την πλήρη αξία του. 2008
 Μπαρέκα Σπυριδούλα Κωμοδρόμος Αιμίλιος   Συμβολή στην απόκριση ομάδα πασσάλων υπό κατακόρυφη φόρτιση 2007