• Διδάκτορες +

 • Μπαρέκα Σπυριδούλα +

  Επιβλέπων Καθηγητής  Αιμίλιος Μ. Κωμοδρόμος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής  Συμβολή στην απόκριση ομάδα πασσάλων υπό κατακόρυφη φόρτιση
  Ετος  2007
  Δημοσιεύσεις
  (Web of Science)
  Comodromos E.M. and Bareka S.V. (2009) "Response evaluation of axially loaded fixed-head pile groups in clayey soils', International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 33, No. 17, pp. 1839-1865.

  Comodromos E.M. and Bareka S. (2005) 'Evaluation of Negative Skin Friction Effects in Pile Foundations Using 3D Nonlinear Analysis’, Computers & Geotechnics, Vol. 32, No. 3, pp 210-221.  
 • Λουκάκης Γεώργιος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Σπυρίδων Κωστόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Εμπειρική εκτίμηση του βαθμού υπερεκσκαφής κατά τη διάνοιξη σηράγγων μικρού βάθους.
  Ετος 2008
  Δημοσιεύσεις (Web of Science)  
 • Φαφούτης Χρυσόστομος +

  Επιβλέπων Καθηγητής  Νικήτας Μυλόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Ολοκληρωμένη διαχείριση της ζήτησης του νερού στον οικιακό τομέα. Κοστολόγηση σύμφωνα με την πλήρη αξία του.
  Ετος  2008
  Δημοσιεύσεις (Web of Sciense) Mylopoulos, N., Fafoutis, C., 2012. Full cost recovery in the urban residential sector according to the Water Framework Directive. URBAN WATER JOURNAL Volume: 9   Issue: 3   Pages: 161-176.
 • Σοφός Φίλιππος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνιος Λιακόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Ροές υγρών στη νανο-κλίμακα: Αριθμητική Προσομοίωση με  μεθόδους Μοριακής Δυναμικής.
  Ετος 2009
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Giannakopoulos, A., Sofos, F., Karakasidis, T., 2014. A quasi-continuum multi-scale theory for self-diffusion and fluid ordering in nanochannel flows. MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS Volume: 17 Issue: 6 Pages: 1011-1023.

  Sofos, F., Karakasidis, T., Liakopoulos, A., 2013. How wall properties control diffusion in grooved nanochannels: a molecular dynamics study. HEAT AND MASS TRANSFER Volume: 49 Issue: 8 Pages: 1081-1088

  Sofos, F., Karakasidis, T., Liakopoulos, A., 2013. Fluid Flow at the Nanoscale: How Fluid Properties Deviate from the Bulk. NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS Volume: 5 Issue: 4 Special Issue: SI Pages: 457-460.

  Sofos, F., Karakasidis, T., Liakopoulos, A., 2012. Surface wettability effects on flow in rough wall nanochannels. MICROFLUIDICS AND NANOFLUIDICS Volume: 12 Issue: 1-4 Pages: 25-31.

  Sofos, F., Karakasidis, T., Liakopoulos, A., 2012. Effects of wall roughness on flow in nanochannels. PHYSICAL REVIEW E Volume: 79 Issue: 2 Article Number: 026305 Part: 2
 • Μίχας Σπύρος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Παπανικολάου
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Πειραματική διερεύνηση οριζόντιων κυκλικών και μη αξονοσυμμετρικών ανωστικών φλεβών σε ομογενή ακίνητο αποδέκτη.
  Ετος 2009
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Michas, S., Papanicolaou, N., 2009. Horizontal round heated jets into calm uniform ambient. DESALINATION  Volume: 248   Issue: 1-3   Pages: 803-815.
 • Σταμούλης Κωνσταντίνος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνιος Γιαννακόπουλος 
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Κόπωση μικρομηχανικών συστημάτων.
  Ετος 2009 
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Giannakopoulos, A.E., Stamoulis, K., 2007. “Structural analysis of gradient elastic components”, International Journal of Solids and Structures, Vol. 44, p. 3440-3451.

  Stamoulis, K., Giannakopoulos, A.E., 2008. “Size effects on strength, toughness and fatigue crack growth of gradient elastic solids”, International Journal of Solids and Structures, Vol. 45, p. 4921-4935.

  Stamoulis, K., Giannakopoulos, A.E., 2010. “A second gradient elasto-plastic model for fatigue of small-scale metal components”, International Journal of Structural Integrity, Vol. 1, p. 193-208.

  Stamoulis, K., Giannakopoulos, A.E., 2012. “A study of size effects and length scales in fracture and fatigue of metals by second gradient modeling”, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, Vol. 35, p. 852-860.          
 • Κασιτεροπούλου Δωροθέα +

  Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνιος Λιακόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Μικροσκοπικές, μεσοσκοπικές και μακροσκοπικές προσομοιώσεις ροών σε αγωγούς με περιοδικά τοιχώματα.
  Ετος 2009 

  Δημοσιεύσεις (Web of Science)

  Kasiteropoulou, D.; Karakasidis, T. E.; Liakopoulos, A., 2013. Mesoscopic simulation of fluid flow in periodically grooved microchannels. COMPUTERS & FLUIDS Volume: 74 Pages: 91-101.

  Kasiteropoulou, D.; Karakasidis, T. E.; Liakopoulos, A., 2013. A dissipative particle dynamics study of flow in periodically grooved nanochannels. INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS Volume: 68 Issue: 9 Pages: 1156-1172.

  Kasiteropoulou, D.; Karakasidis, T. E.; Liakopoulos, A., 2013. Dissipative Particle Dynamics investigation of parameters affecting planar nanochannel flows. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS Volume: 176 Issue: 19 Special Issue: SI Pages: 1574-1579.
 • Βασιλειάδης Λάμπρος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Αθανάσιος Λουκάς
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Χωροχρονική ανάλυση, προσομοίωση και πρόγνωση ξηρασίας στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού ποταμού Θεσσαλίας.
  Ετος  2010
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Vasiliades, L., A. Loukas and G. Patsonas, 2009. Evaluation of a statistical downscaling procedure for the estimation of climate change impacts on droughts. Natural Hazards and Earth Systems Sciences, 9, 879-894.

  Vasiliades, L., A. Loukas, and N. Liberis, 2011. A water balance derived drought index for Pinios river basin, Greece, Water Resources Management, 25, 1087-1101, doi: 10.1007/s11269-010-9665-1.
 • Παπαγεωργίου Γρηγόρης +

  Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Ηλιού
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Βελτιστοποίηση αναβάθμισης και συντήρησης οδικού δικτύου μέσω αξιολόγησης λειτουργικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών.
  Ετος 2010
  Δημοσιεύσεις (Web of Science)  
 • Τζάρος Κωνσταντίνος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Ευριπίδης Μυστακίδης
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Λυγισμός γεωμετρικά τέλειων και ατελών δοκών με μονόπλευρους συνδέσμους.
  Ετος 2011
  Δημοσιεύσεις (Web of Sciences) Tzaros, K. A.; Mistakidis, E. S.; Perdikaris, P. C., 2010. A numerical model based on nonconvex-nonsmooth optimization for the simulation of bending tests on composite slabs with profiled steel sheeting. ENGINEERING STRUCTURES Volume: 32 Issue: 3 Pages: 843-853.

  Tzaros, K. A., Mistakidis, E. S., 2011. The unilateral contact buckling problem of continuous beams in the presence of initial geometric imperfections: An analytical approach based on the theory of elastic stability. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS Volume: 46 Issue: 9 Pages: 1265-1274.


 • Παπαδοπούλου Μέλλω-Μαρία +

  Επιβλέπων Καθηγητής  Αιμίλιος Μ. Κωμοδρόμος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Πειραμαιτκή και αριθμητική διερεύνηση της απόκρισης ομάδας πασσάλων υπό οριζόντια φόρτιση
  Ετος  2011
  Δημοσιεύσεις
  (Web of Science)
  Comodromos EM, Papadopoulou MC and Laloui L. GK (2015) "Contribution to the design methodologies of piled raft foundations under combined loadings", Canadian Geotechnical Journal. doi: 10.1139/cgj-2015-0251.

  Comodromos EM, Papadopoulou MC and Konstantinidis GK (2014) "Numerical assessment of subsidence and adjacent buildings movements induced by TBM-EPB tunneling", J Geotech Geoenv Engrg, ASCE Vol. 140, No. 11, pp 1275-1284.

  Papadopoulou MC and Comodromos EM (2014) "Explicit extension of the p-y method to pile groups in sandy soils", Acta Geotechnica, Vol. 9 (3), pp. 485-497.

  Comodromos EM, Papadopoulou MC and Konstantinidis GK (2013) "Effects from diaphragm wall installation to surrounding soil and adjacent buildings", Computers & Geotechnics, Vol. 53, pp 106-121.

  Comodromos EM and Papadopoulou MC (2013) "Explicit extension of the p-y method to pile groups in cohesive soils", Computers & Geotechnics, Vol. 47, pp 28-41.

  Comodromos EM and Papadopoulou MC (2012) "Response evaluation of horizontally loaded pile groups in clayey soils", Geotechnique, Vol. 62, No. 4, pp 329-39.

  Papadopoulou MC and Comodromos EM (2010) "On the response prediction of horizontally loaded fixed-head pile groups in sands", Computers & Geotechnics, Vol. 37, No. 7-8, pp 930-941.

  Comodromos EM, Papadopoulou MC and Rentzeperis IK (2009) "The effect of cracking on the response of pile test under horizontal loading", J Geotech Geoenv Engrg, ASCE, Vol. 135, No. 9, pp 1275-1284.

  Comodromos EM, Papadopoulou MC and Rentzeperis IK (2009) "Pile foundation analysis and design using experimental data and 3-D numerical analysis", Computers & Geotechnics, Vol. 36, No. 5, pp 819-836. 2015 Outstanding Paper Award
 • Γαλάνης Αθανάσιος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Ηλιού
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Συμβολή στη διαμόρφωση μεθοδολογίας ελέγχου και αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας πεζών στο αστικό περιβάλλον. 
  Ετος 2011
  Δημοσιεύσεις (Web of Science)  
 • Γεωργιάδη - Στεφανίδη Κυριακή +

  Επιβλέπων Καθηγητής Ευριπίδης Μυστακίδης 
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος για δομικές εφαρμογές.
  Ετος 2012
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Georgiadi-Stefanidi, K., Mistakidis, E., Perdikaris, P., 2011. Numerical simulation of the nonlinear bending response of fibre-reinforced cementitious matrix beams and comparison with experimental results. ENGINEERING STRUCTURES Volume: 33 Issue: 12 Pages: 3579-3589.

  Georgiadi-Stefanidi, K., Mistakidis, E., Pantousa, D., 2010. Numerical modelling of the pull-out of hooked steel fibres from high-strength cementitious matrix, supplemented by experimental results. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Volume: 24 Issue: 12 Special Issue: SI Pages: 2489-2506.

  Georgiadi-Stefanidi, K., Mistakidis, E., Perdikaris, P., 2010. Numerical simulation of tested reinforced concrete beams strengthened by thin fibre-reinforced cementitious matrix jackets. EARTHQUAKES AND STRUCTURES Volume: 1 Issue: 4 Pages: 345-370.
 • Λεμονάκης Παναγιώτης +

  Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Ηλιού
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Συμβολή στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των οδηγών μοτοσικλέτας σε καμπύλα τμήματα οδών.
  Ετος 2011
  Δημοσιεύσεις  
 • Ντέρη Αγορίτσα +

  Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Σοφιανόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Παραμετρική ανάλυση και βελτιστοποίηση συνδέσεων χαλύβδινων πλαισίων με δοκούς μειωμένης διατομής.
  Ετος 2013 
  Δημοσιεύσεις Sophianopoulos, D. S.,  Deri, A. E. ,  2011. Parameters affecting response and design of Steel Moment Frame Reduced Beam Section connections: An overview. INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES  Volume: 11   Issue: 2   Pages: 133-144.
 • Παπαχρήστου Κωνσταντίνος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Δημήτριος Σοφιανόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Ευστάθεια αξονικά θλιβόμενων χαλύβδινων δοκών επί ελαστικού εδάφους.
  Ετος 2013
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Sophianopoulos, D., Papachristou, K., 2012. In-plane stability of uniform steel beam-columns on a Pasternak foundation with zero end-shortening. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS  Volume: 82   Issue: 10-11   Special Issue: SI   Pages: 1653-1662.
 • Βαζούρας Πολυνίκης +

  Επιβλέπων Καθηγητής Παναγιώτης Ντακούλας
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Μηχανική συμπεριφορά υπόγειων χαλύβδινων αγωγών διερχομένων διαμέσου ενεργών ρηγμάτων οριζόντιας ολίσθησης.
  Ετος 2013
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Vazouras,P., Karamanos, S., Dakoulas, P., 2012. Mechanical behavior of buried steel pipes crossing active strike-slip faults. SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Volume: 41 Pages: 164-180.

  Vazouras, P., Karamanos, S., Dakoulas, P., 2010. Finite element analysis of buried steel pipelines under strike-slip fault displacements. SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Volume: 30 Issue: 11 Pages: 1361-1376.
 • Παντούσα Δάφνη +

  Επιβλέπων Καθηγητής Ευριπίδης Μυστακίδης
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Συμπεριφορά κατασκευών σε κατάσταση πυρκαγιάς  μετά από σεισμικά γεγονότα.
  Ετος 2014
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Pantousa, D., Mistakidis, E., 2013. Advanced Modeling of Composite Slabs with Thin-Walled Steel Sheeting Submitted to Fire. FIRE TECHNOLOGY Volume: 49 Issue: 2 Pages: 293-327.

  Georgiadi-Stefanidi, K., Mistakidis, E., Pantousa, D., 2010. Numerical modelling of the pull-out of hooked steel fibres from high-strength cementitious matrix, supplemented by experimental results. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Volume: 24 Issue: 12 Special Issue: SI Pages: 2489-2506.
 • Ζαφειροπούλου Βασιλική +

  Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνιος Γιαννακόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Η μηχανική των επαφών στα ελαστομερή υλικά. Ανάλυση πειραμάτων διείσδυσης και εφαρμογής στις ανθρώπινες αρτηρίες.
  Ετος 2014
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Th. Zisis, V.I. Zafiropoulou, A.E. Giannakopoulos (2010), «The adhesive contact of a flat punch on a hyperelastic substrate subject to a pull-out force or a bending moment», journal Mechanics of Materials, p.p. 1-25

 • Κορδολέμης Αλέξης +

  Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνιος Γιαννακόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Μηχανική ανάλυση των έξυπνων υφασμάτινων κατασκευών.
  Ετος 2014
  Δημοσιεύσεις Giannakopoulos A.E., Kordolemis A. and Zisis Th., 2010, Development of strong surfaces using functionally graded composites inspired by natural teeth, Part I. Theoretical Analysis, Journal of Engineering Materials and Technology (ASME), vol. 132, pp. 1-7.

  Zisis Th., Kordolemis A. and Giannakopoulos A.E., 2010, Development of strong surfaces using functionally graded composites inspired by natural teeth, Part II. Finite element and experimental verification, Journal of Engineering Materials and Technology (ASME), vol. 132, pp. 8-16. 


  Giannakopoulos A.E., Kordolemis A., 2013, Micropolar 2-D elastic cables with applications to smart cables and textiles, Journal of Engineering Mechanics, 140(10), 04014079. 
 • Αθανασίου Βασίλειος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Αντώνιος Γιαννακόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων υλικών που παρουσιάζουν ευαισθησία στην υδροστατική πίεση με τη βοήθεια πειραμάτων διείσδυσης.
  Ετος 2014
  Δημοσιεύσεις (Web of Science)
 • Μισοκεφάλου Ελένη +

  Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Ηλιού
  Βιογραφικό
   
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Διερεύνηση-Μοντελοποίηση των παραγόντων επηρεασµού της προσοχής των οδηγών και των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια.
  Ετος 2014
  Δημοσιεύσεις  
 • Σιδηρόπουλος Παντελής +

  Επιβλέπων Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων σε συνθήκες αβεβαιότητας: Η αξία της πληροφορίας σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένους υδροφορείς.
  Ετος 2014
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Sidiropoulos, P., Mylopoulos, N., Loukas, A., 2014. Stochastic Simulation and Management of an Over-Exploited Aquifer Using an Integrated Modeling System. WATER RESOURCES MANAGEMENT, 29, Issue: 3   Pages: 929-943.  

  Sidiropoulos, P., Mylopoulos, N., Loukas, A., 2013. Optimal Management of an Overexploited Aquifer under Climate Change: The Lake Karla Case. Water Resources Management.27 (6), pp. 1635-1649.
 • Μάριος- Ευστάθιος Σπηλιωτόπουλος +

  Επιβλέπων Καθηγητής  Αθανάσιος Λουκάς
  Βιογραφικό
   
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Διαχείριση Υδατικών Πόρων Αγροτικών Λεκανών Απορροής με τη Χρήση Τηλεπισκόπησης
  Ετος  2014
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Domenikiotis, C, Spiliotopoulos, M., Tsiros, E., Dalezios N.R., 2005. Remotely sensed estimation of annual cotton production under different environmental conditions in Central Greece. PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH Volume: 30 Issue: 1-3 Pages: 45-52.

  Domenikiotis, C, Spiliotopoulos, M., Tsiros, E., Dalezios N.R., 2004. Early cotton production assessment in Greece based on a combination of the drought Vegetation Condition Index (VCI) and the Bhalme and Mooley Drought Index (BMDI). INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING Volume: 25 Issue: 23 Pages: 5373-5388.

  Domenikiotis, C, Spiliotopoulos, M., Tsiros, E., Dalezios N.R., 2004. Early cotton yield assessment by the use of the NOAA/AVHRR derived Vegetation Condition Index (VCI) in Greece. INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING Volume: 25 Issue: 14 Pages: 2807-2819.
 • Αντώνης Τριανταφύλλου +

  Επιβλέπων Καθηγητής  Φίλιππος Περδικάρης
  Βιογραφικό  
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Φαινόμενα Κλίμακας σε ημι-ψάθυρα υλικά και θεωρίες βαθμοελαστικότητας με εφαρμογή στο σκυρόδεμα.
  Ετος  2015
  Δημοσιεύσεις (Web of Science) Triantafyllou, A., Giannakopoulos, A. E., 2013. Structural analysis using a dipolar elastic Timoshenko beam. EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Volume: 39 Pages: 218-228.
 • Γκονέλας Κωνσταντίνος +

  Επιβλέπων Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης
  Βιογραφικό
   
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής Μείωση πραγματικών απωλειών νερού δικτύων ύδρευσης μέσω διαχείρισης  
  πίεσης και προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας αποδοτικής και  
  ανταποδοτικής χρήσης νερού.
  Ετος 2015
  Δημοσιεύσεις Kanakoudis V., Gonelas K., Tolikas D., “Basic principles for urban  
  water value assessment and price setting towards its full cost  
  recovery - pinpointing the role of the water losses”, Water Supply:  
  Research & Technology-AQUA, IWAp, 60(1): 27-39, 2011

  Kanakoudis V., Gonelas K., “Properly allocating the urban waters  
  meters’ readings to the nodes of a water pipe network simulation model  
  in a developing water utility”, Desalination & Water Treatment,  
  Taylor&Francis, 54(8): 2190-2203, 2015

  Kanakoudis V., Gonelas K., “Accurate water demand spatial allocation  
  for water networks modeling using a new approach”, Urban Water,  
  Taylor&Francis, 12(5): 362-279, 2015

  Kanakoudis V., Gonelas K., “The joint effect of water price changing  
  and pressure management, towards the Economic Annual Real Losses  
  level, on the System Input Volume of a water distribution system”,  
  Water Science and Technology: Water Supply, IWAp, 15(5):1069-1078, 2015

  Kanakoudis V., Gonelas K., “Non-revenue water reduction through  
  pressure management in Kozani’s water distribution network: from  
  theory to practice”, Desalination & Water Treatment, Taylor & Francis,  
  57(25):11436-11446, 2016

  Gonelas K., Kanakoudis V., “Reaching Economic Leakage Level through  
  Pressure Management”, Water Science and Technology: Water Supply,  
  IWAp, 2016 (in print)
 • 1