Η έρευνα και οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος υποστηρίζονται από τα ακόλουθα εργαστήρια:

Εφαρμογών Πληροφορικής 

Γεωτεχνική Κατεύθυνση

Γεωτεχνικής Μηχανικής 
• Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής
 

Δομοστατική Κατεύθυνση

• Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
• Tεχνολογίας και Kατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
• Αντοχής Υλικών και Μικρομηχανικής

Συγκοινωνιακή Κατεύθυνση

Oδοποιίας
• Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) 

• Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - TTLog
 

Υδραυλική Κατεύθυνση 

• Yδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Tεχνικής
• Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων