Νόμος 4009

Νόμος 4076

Εγκύκλιος εφαρμογής Ν.4009 και Ν.4076

Εγκύκλιος περί επιδόματος βιβλιοθήκης

Χορήγηση-Ολοκλήρωση-Διακοπή-Τροποποίηση Επιστημονικής Άδειας μελών ΔΕΠ

Προσόντα Εκλογής Μελών ΔΕΠ (έγγραφο ΥΠΠΕΘ)

Νόμος 4547 (12/06/2018)

Συμμετοχή σε ΣΤ μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης

Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ

Διευκρινήσεις σχετικά με συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων

Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας επιλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων 

Συμμετοχή συνταξιούχων σε τριμελείς επιτροπές

Νόμος 4559 (03/08/2018)

Νόμος 4485 (04/08/2017)