Νόμος 4009
Νόμος 4076
Εγκύκλιος εφαρμογής Ν.4009 και Ν.4076
Εγκύκλιος περί επιδόματος βιβλιοθήκης

Χορήγηση-Ολοκλήρωση-Διακοπή-Τροποποίηση Επιστημονικής Άδειας μελών ΔΕΠ