Η Γεωτεχνική κατεύθυνση περιλαμβάνει τις επιστημονικές περιοχές της Τεχνικής Γεωλογίας, της μηχανικής συμπεριφοράς εδαφών και βράχων, της εργαστηριακής και επιτόπου διερεύνησης των ιδιοτήτων του εδάφους, των καταστατικών σχέσεων της συμπεριφοράς του εδάφους, της ροής του νερού διαμέσου του εδάφους, της ευστάθειας πρανών, της ανάλυσης και του σχεδιασμού θεμελιώσεων, τοίχων αντιστηρίξεως, φραγμάτων, σηράγγων, υπόγειων κατασκευών, της σεισμικής συμπεριφοράς εδαφών και συστημάτων εδάφους - κατασκευών, της περιβαλλοντικής γεωτεχνικής μηχανικής, και της αριθμητικής ανάλυσης στην Γεωτεχνική και Σεισμική Μηχανική.

Στη Γεωτεχνική Κατεύθυνση δραστηριοποιούνται τα ακόλουθα δύο εργαστήρια:

Η επιστημονική έρευνα της Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης επικεντρώνεται στα εξής αντικείμενα:
 • Καταστατικές σχέσεις για την συμπεριφορά τους εδάφους υπό μονοτονική και ανακυκλική φόρτιση
 • Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευών
 • Ανάλυση και σχεδιασμός μικτών θεμελιώσεων
 • Προσδιορισμός απόκρισης μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση
 • Προσδιορισμός απόκρισης ομάδας πασσάλων υπό κατακόρυφη και οριζόντια φόρτιση
 • Σεισμική συμπεριφορά και σχεδιασμός υπόγειων αγωγών φυσικού αερίου
 • Σεισμική συμπεριφορά και σχεδιασμός κατασκευών σε ρευστοποιήσιμα ή πολύ μαλακά αργιλικά εδάφη
 • Ανάλυση και σχεδιασμός σηράγγων
 • Ανάλυση και σχεδιασμός αντιστηρίξεων
 • Σεισμική συμπεριφορά και σχεδιασμός φραγμάτων εδάφους και λιθορριπής
 • Σεισμική συμπεριφορά και σχεδιασμός λιμενικών τοίχων αντιστηρίξεως
Οι Καθηγητές και Λέκτορες της Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης είναι: Η διδασκαλία των μαθημάτων επικουρείται από διδασκόντες με βάση το Π.Δ. 407 και Πανεπιστημιακούς υποτρόφους. 

Μπορείτε να δείτε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση του Τομέα.