Μπορείτε να δείτε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση του Τομέα.