New logo sm
banners3.jpg
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Συστήματα Υδατικών Πόρων και Υδροδοτικά Συστήματα"

Η παράδοση του μαθήματος της 24/11/2020 (14:00-16:00) αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος. Η αναπλήρωση της θα γίνει στις 26/11/2020 (14:00-16:00) .