Το πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων δίνονται στον Κανονισμό που ακολουθεί. 

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών