Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν τα ακόλουθα τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.):


 > ΠΜΣ Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών

- Κανονισμός Σπουδών
- Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
-
 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνου 2021-2022

ΔΠΜΣ Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός

ΔΠΜΣ Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία

ΠΜΣ Οικονομική Φυσική - Χρηματοικονομικές Προβλέψεις