Γενικές Ανακοινώσεις

Θα βρείτε εδώ το σχετικό πρόγραμμα.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στα κτιριακά συγκροτήματα του ιδρύματος ή στο campus θα πραγματοποιείται, κατά την είσοδό του, έλεγχος του (α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή (β) πιστοποιητικού νόσησης ή (γ) βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν και ταυτόχρονος έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος θα διενεργείται από ειδικό προσωπικό αρμόδιο για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, τήρησης των μέτρων προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο Π.Θ.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).