New logo sm
banners1.jpg

 

 • Προγραμματισμένες Διαλέξεις +

 • 2022 - 2023 +

   Ομιλητής Δημήτριος Ραζής (βιογραφικό)
  Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Θέμα Μη γραμμικά κύματα σε ανοικτούς αγωγούς: Η προσέγγιση των Δυναμικών Συστημάτων (αφίσα)
   Ημερομηνία  30/11/2022, 11:15 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Τα Μονοκλινή Κύματα, τα Roll Waves και τα Σολιτόνια είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οδευόντων κυμάτων που συναντάει κανείς στη ροή σε ανοικτούς αγωγούς. Από την άλλη μεριά, το Υδραυλικό Άλμα, που παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις σε κανάλια, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα στάσιμης κυματομορφής. Σε αυτή τη διάλεξη θα δείξουμε πως από τις γενικευμένες εξισώσεις Saint‒Venant ―εξισώσεις που διέπουν την ροή αβαθούς νερού― μπορούμε να φτάσουμε σε μια μη γραμμική Συνήθη Διαφορική Εξίσωση (ΣΔΕ) 2ης τάξης που περιγράφει όλες τις κυματομορφές (στάσιμες και οδεύουσες) που παρατηρούνται στη ροή σε ανοικτούς αγωγούς. Για να αναλύσουμε την εν λόγω ΣΔΕ καταφεύγουμε στη μέθοδο των Δυναμικών Συστημάτων, αρχίζουμε δηλαδή αντιμετωπίζοντας την ΣΔΕ 2ης τάξης ως ένα σύστημα δύο συζευγμένων ΣΔΕ 1ης τάξης. Υπό αυτό το πρίσμα, όλες οι στάσιμες και οι οδέυουσες κυματομορφές εμφανίζονται ως φραγμένες τροχιές στο χώρο φάσεων (διάγραμμα τοπικής κλίσης της κυματομορφής vs. βάθος ροής) του δυναμικού συστήματος. Η προσέγγιση των Δυναμικών Συστημάτων και η αναπαράσταση των διάφορων κυματοφορφών στο χώρο φάσεων είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που προσφέρει μεγάλη γεωμετρική εποπτεία επί της δομής των λύσεων της μη γραμμικής ΣΔΕ 2ης τάξης, ενώ ταυτόχρονα δεν βασίζεται στη χρήση πολύπλοκων αριθμητικών σχημάτων, που σε άλλου είδους προσεγγίσεις θα ήταν απαραίτητα.


   Ομιλητής Ιωάννης Κακαράς (βιογραφικό)
  Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού
   Θέμα Ξύλινες δομικές κατασκευές (αφίσα)
   Ημερομηνία  7/12/2022, 11:15 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Επιχειρείται μια ολιστική – συνοπτική προσέγγιση της τεχνολογίας των δομικών εφαρμογών του ξύλου στη χώρα μας, με χρήση των κατάλληλων ειδών ξύλου και προϊόντων ξύλου. Προσεγγίζονται και αναλύονται οι ιδιαιτερότητες, επισημαίνονται οι αστοχίες και προτείνονται συγκεκριμένες τεχνικές που εξασφαλίζουν την ποιότητα και μεγάλη διάρκεια των ξύλινων δομικών κατασκευών. Παρουσιάζονται οι κανόνες για το αποτελεσματικό πάντρεμα (συνδυασμό) των δομικών προϊόντων ξύλου με άλλα δομικά υλικά, όπως μπετόν, μέταλλο, αλουμίνιο, γυαλί. Επισημαίνονται τα βασικά σφάλματα δομής των προϊόντων ξύλου που πρέπει να αποφεύγονται και οι μέθοδοι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όσων σφαλμάτων διορθώνονται. Προτείνονται συγκεκριμένες απλές τεχνικές και μέθοδοι προληπτικής συντήρησης ξύλινων δομικών κατασκευών σε ακραίες κλιματικές συνθήκες των ορεινών, πεδινών, υγρών , παραθαλασσίων περιοχών, καθώς και των κατασκευών σε επαφή ή μέσα στο νερό και το έδαφος. Τονίζεται η ανάγκη για επαρκή εξειδίκευση όλων των εμπλεκόμενων στο σχεδιασμό και στην παραγωγή των ξύλινων δομικών κατασκευών (Μηχανικών, Εργολάβων, Τεχνολόγων ξύλου, Τεχνητών, Εμπόρων δομικής ξυλείας) στη χώρα μας.


   Ομιλητής Αναστασία Αγγελάκη (βιογραφικό)
  ΕΔΙΠ, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
   Θέμα Προσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων με πειραματικές μεθόδους και μοντέλα προσομοίωσης της κίνησης του νερού (αφίσα)
   Ημερομηνία  11/1/2023, 11:15 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Πρόκειται να παρουσιαστεί ο προσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων κατά την κίνηση του νερού σε διάφορους τύπους εδαφών. Για το σκοπό αυτό, αρχικά, πραγματοποιήθηκαν πειράματα, κατά τα οποία προσδιορίστηκε η μηχανική-κοκκομετρική σύσταση των πορωδών μέσων, υπολογίστηκαν πειραματικά βασικές υδραυλικές παράμετροι, όπως η υδραυλική αγωγιμότητα κορεσμού, η υγρασία κορεσμού, κ.λπ. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι πειραμάτων: Κατά τον πρώτο κύκλο, μελετήθηκε πειραματικά η αθροιστική διήθηση του νερού και τα προφίλ υγρασίας. Έγινε μέτρηση των εισερχόμενων όγκων νερού, καταγραφή της υγρασίας σε διάφορα βάθη με μέθοδο ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (TDR), σχεδιασμός των καμπυλών διήθησης και των προφίλ υγρασίας, καθώς και ολοκλήρωση των προφίλ και σύγκριση με τους πειραματικούς όγκους διήθησης του νερού. Κατά το δεύτερο κύκλο πειραμάτων μετρήθηκε η υγρασία, αλλά και η πίεση των πόρων, κατά τη στράγγιση και τη διύγρανση, χρησιμοποιώντας σύστημα κεραμικής κάψας-μετατροπέα πίεσης (pressure transducer).

  Από τα πειραματικά δεδομένα προέκυψε συγκριτική αξιολόγηση δύο μοντέλων διήθησης, διερευνήθηκε η ανταπόκρισή τους στο φυσικό φαινόμενο της διήθησης, καθώς και η επίδραση των υδραυλικών παραμέτρων στην κίνηση του νερού. Επίσης, από τα πειραματικά δεδομένα εξήχθησαν οι χαρακτηριστικές καμπύλες για την 1η στράγγιση, τη 2η διύγρανση και τη 2η στράγγιση, όπου διαφαίνεται η μη μονοσήμαντη σχέση υγρασίας-πίεσης. Πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση της διύγρανσης με χρήση κατάλληλου software, από όπου προέκυψαν οι υδραυλικές παράμετροι που επηρεάζουν το σχήμα και τη μορφή των χαρακτηριστικών καμπυλών. Από τα πειραματικά δεδομένα υπολογίστηκαν επίσης: η υδραυλική χωρητικότητα (C), ο συντελεστής διάχυσης (D), η ακόρεστη υδραυλική αγωγιμότητα (K) και η απορροφητικότητα (S), με αλγεβρικές, αριθμητικές και γραφικές μεθόδους. Πραγματοποιήθηκε επίσης, θεωρητική διερεύνηση των μαθηματικών μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν και συσχέτιση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τις προβλέψεις της θεωρητικής διερεύνησης. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας (2022), όπου έγινε επέκταση των παραπάνω μεθόδων σε ρυπασμένα με βαρέα μέταλλα εδάφη, ώστε να διερευνηθεί η επίδραση της παρουσίας των βαρέων μετάλλων στις υδραυλικές παραμέτρους και στην κίνηση του νερού.


   Ομιλητής Γιώργος Μαντάνης (βιογραφικό)
  Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου
   Θέμα Παραδοσιακές & σύγχρονες τεχνικές προστασίας του ξύλου (αφίσα)
   Ημερομηνία  15/3/2023, 11:15 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Η διάλεξη αφορά στις παραδοσιακές και τις σύγχρονες τεχνικές προστασίας του ξύλου. Ο εισηγητής αρχικά επιχειρεί να καλύψει την έννοια του ξύλου ως βιολογικού υλικού, τα κύρια μειονεκτήματα που έχει, και να παρουσιάσει τους κυριότερους βιοτικούς και αβιοτικούς «εχθρούς» του. Μετά, αναλύεται η έννοια της διαβάθμισης επικινδυνότητας για τις ξύλινες κατασκευές και επεξηγούνται οι κλάσεις ανθεκτικότητας ανά χρήση (use classes), που σχετίζονται άμεσα με τη βιολογική αντοχή των ειδών ξύλου με βάση την προδιαγραφή ΕΝ 350. Στη συνέχεια, μετά από μια συνοπτική ιστορική αναδρομή στις ξύλινες κατασκευές, παρουσιάζονται παλαιές τεχνικές προστασίας και συντήρησης του ξύλου, που σχετίζονται με το κατράμι, τα φυσικά έλαια και τις φυσικές ρητίνες. Από τις σύγχρονες μεθόδους προστασίας, παρουσιάζεται η τεχνολογία εμποτισμού της ξυλείας και δίνονται τεχνικές και λοιπές πληροφορίες για το θέμα αυτό, όπως και για την ορθή χρήση και εφαρμογή. Τέλος, συζητιέται και η τεχνική Yakisugi.


   Ομιλητής Χαρίκλεια Τσαλαπάτα (βιογραφικό)
  ΕΔΙΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
   Θέμα Σχεδιαστική σκέψη για καινοτομία (αφίσα)
   Ημερομηνία  3/5/2023, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Engineering innovation is a driver of growth and well-being today and in the future. By considering feasibility, desirability, and emerging technology it enables the introduction of solutions to business and societal issues of the 21st century, such as climate change, clean and affordable energy, health for all, quality education, poverty mitigation, responsible management of natural resources, and more to drive future growth. Given that today’s students are the problem solvers of tomorrow, who will be challenged to design responses to emerging challenges, higher education as a sector has a responsibility of building student innovation capacity for turning ideas into action.

  This work presents a gamified design thinking learning intervention for promoting the development of innovation competences among engineering students for introducing solutions to difficult challenges, even if none appears to exist at first glance. Design thinking achieves this through a process of problem-discovery that allows designers to put themselves in the position of users either literally, by immersing themselves in the users’ environment, or through an engagement process that helps them better understand actual, as opposed to perceived, needs. The process allows for the definition of a more accurate problem statement, which in turn may allow the design more effective solutions. Design thinking encourages brainstorming for introducing a broad toolset of potential solutions, from which the design team selects the most viable for developing and evaluating prototypes by further engaging users.

  A digital collaboration service has been developed that encourages students to engage in problem-solving in teams anywhere and anytime. Through the learning service under development students work in jointly owned digital workspaces in which they may share their work on problem discovery and understanding, analysis of user needs, problem definition, and solution design. The proposed service is flexible and encourages students to share and build on each other’s ideas through small notes posted on a common canvas. The educator has broad flexibility in designing exercises for engaging students as well as in highlighting specific steps of the design thinking process. Finally, gamification elements, such as clear goals, feedback, recognition, rewards, and a sense of affiliation, promote student long-term engagement in the learning process.

  The work is implemented in project ICT-INOV: Modernizing ICT Higher Education for Harvesting Innovation that is funded by the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education program. It is implemented in Greece, Portugal, Italy, Estonia, Malaysia, Vietnam, Pakistan, and Nepal encouraging the exchange of know-how and experiences towards modernizing higher education practices.


   Ομιλητής Νικόλαος Μανιώτης (βιογραφικό)
  Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (ΑΠΘ), Ακαδημαϊκός Υπότροφος (ΠΘ)
   Θέμα Υπολογιστική μελέτη διαχωρισμού μαγνητικών νανοσωματιδίων από ρευστά σε βιοϊατρικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές (αφίσα)
   Ημερομηνία  12/5/2023, 14:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Η διαδικασία μετακίνησης μαγνητικών νανοσωματιδίων και κολλοειδών σε διάλυμα υπό την επίδραση βαθμίδων μαγνητικού πεδίου, είναι ένα ουσιαστικό βήμα στην τεχνολογία διαχωρισμού που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιοϊατρικές εφαρμογές. Επιπλέον, αρκετές περιβαλλοντικές εφαρμογές μαγνητικών νανοσωματιδίων έχουν ήδη εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα, όπως η επεξεργασία λυμάτων και η απομάκρυνση ρύπων. Σε ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές, μαγνητικά νανοσωματίδια προστίθενται στην κυκλοφορία του νερού προκειμένου να καθαριστεί από τοξικές ουσίες όπως το εξασθενές χρώμιο. Πρώτος στόχος της παρούσας διάλεξης είναι να προσεγγίσει την τεχνητή απομάκρυνση των μαγνητικών νανοσωματιδίων από την αιματική κυκλοφορία υπό την επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου αντίστοιχου του μοντέλου της στοχευμένης μεταφοράς φαρμάκων και να προσδιορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες καθίσταται δυνατή η εξάλειψή τους. Δεύτερος στόχος είναι η μελέτη της απομάκρυνσης των μαγνητικών νανοσωματιδίων από το πόσιμο νερό με την περαιτέρω ανάπτυξη μιας πιλοτικής διάταξης. Αυτή αποτελείται από έναν περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στον οποίο εδράζονται σε διάταξη Halbach ορθογώνιοι μόνιμοι μαγνήτες NdFeB (Εικόνα). Σε κάθε περίπτωση η μελέτη γίνεται υπολογιστικά σε δύο και τρεις διαστάσεις επιλύοντας αριθμητικά τις διαφορικές εξισώσεις και προσομοιώνοντας τις τροχιές των σωματιδίων, για διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών των παραμέτρων οι οποίες επιδρούν στην κίνηση εκτιμώντας κάθε φορά το ποσοστό των σωματιδίων που καταφέρνει να απομακρύνει το μαγνητικό πεδίο, με στόχο να εντοπίσει τις βέλτιστες συνθήκες ώστε η πλήρης εξάλειψή τους να είναι επιτυχής.


 • 2021 - 2022 +

   Ομιλητής Francesco Dal Corso (βιογραφικό)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Trento, Italy
   Θέμα Buckling, restabilization and dynamics of extremely deformable structures subject to configurational forces (αφίσα)
   Ημερομηνία  1/12/2021, 11:00
   Περίληψη The concept of configurational (material) force has been introduced by Eshelby to describe the motion of massless (voids, microcracks, vacancies, or dislocations) or heavy (inclusions) defects within a solid body as the result of mechanical or thermal loading. This concept has been exploited through the years for modelling the crack-driving force in fracture mechanics, the Peach–Koehler force of dislocations, or the material force developing on a phase boundary in a solid under loading. In the present work, the action of configurational forces on elastic structures are theoretically and experimentally proven in the presence of a specific movable constraint: a frictionless, perfectly smooth and bilateral sliding sleeve. Intriguing mechanical behaviours are disclosed for compliant structural systems involving configurational constraints. The following cases will be examined: (i) An elastic rod constrained by a frictionless sliding sleeve ending with a linear spring and subject to a dead load at the other end, (ii) The sudden release of a rod with a concentrated weight attached at one end and partially inserted into a frictionless sliding sleeve at the other and (iii) The periodic oscillation of a configurational constraint during the fall of a rod. The results represent innovative concepts in mechanics to be used in advanced applications, as for example in actuation mechanisms, energy harvesting, vibration mitigation, shock absorbers.


   Ομιλητής Βασιλική Κατή (βιογραφικό)
  Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   Θέμα Το σύμπλεγμα δρόμοι-αιολικά πάρκα–βιοποικιλότητα υπό το πρίσμα του αειφορικού χωροτακτικού σχεδιασμού (αφίσα)
   Ημερομηνία  22/12/2021, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Η ανθρωπότητα εξαρτάται άμεσα από τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες της, αλλά αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα κλιματική κρίση και κρίση βιοποικιλότητας. Η ομιλία θα εστιάσει σε δύο επίκαιρα θέματα. (α) H εξάπλωση των δρόμων είναι από της κύριες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας. Προτείνουμε μια νέα εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική μείωσης των δρόμων για την επίτευξη του οροσήμου «μηδενική απώλεια γης». Παρουσιάζουμε τον χάρτη των Περιοχών Άνευ Δρόμων της Ελλάδας και προτείνουμε τη θεσμική θωράκισή τους ως εκτεταμένες περιοχές υψηλής φυσικής, οικολογικής και αισθητικής αξίας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξήγγειλε τη διατήρηση Περιοχών Άνευ Δρόμων στη συνδιάσκεψη κορυφής COP26 με τον εμβληματικό τίτλο «Απάτητα Βουνά». (β) Η αιολική ενέργεια είναι η επικρατέστερη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Αντιμετωπίζουμε όμως συχνά το παράδοξο της αρνητικής επίδρασης επί της βιοποικιλότητας μέσω των αιολικών πάρκων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Προτείνουμε μια νέα αειφορική μέθοδο χωροταξικού σχεδιασμού: οι αιολικές επενδύσεις ιεραρχούνται πρώτα στις πιο κατακερματισμένες ζώνες που βρίσκονται εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Η προτεινόμενη επενδυτική ζώνη μπορεί να υποστηρίξει εγκαταστημένη ισχύ αιολικής ενέργειας 1,5 φορές μεγαλύτερη από τον εθνικό στόχο του 2030, έχοντας μόνο οριακά χαμηλότερη (4%) ταχύτητα ανέμου. Το αειφορικό σενάριο παρέχει σημαντικά οφέλη για τη βιοποικιλότητα και την κοινωνία. Δεν είναι γνωστό εάν το αειφορικό σενάριο θα ενσωματωθεί στον επικείμενο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ. Περισσότερα εδώ και εδώ.


   Ομιλητής Χρυσή Λασπίδου
  Καθηγήτρια
   Θέμα Το Σοβαρό Παιχνίδι SIM4NEXUS (αφίσα)
   Ημερομηνία  12/1/2022, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Θα γίνει παρουσίαση ενός Σοβαρού Παιχνιδιού (seriousgame.sim4nexus.eu), το οποίο παράχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκά χρηματοδοτημένου Horizon 2020 προγράμματος, SIM4NEXUS. Το Σοβαρό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι για υπολογιστές που αποσκοπεί στην εκμάθηση του Nexus (διασύνδεση των πόρων), βοηθώντας τους χρήστες να κατανοήσουν και να εξερευνήσουν τις αλληλεπιδράσεις της διαχείρισης των πόρων του νερού, της ενέργειας, των χρήσεων γης και της τροφής υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, διαχωρίζοντας το πρόβλημα σε διαχειρίσιμες παρεμβάσεις και επιτρέποντας στους χρήστες να μάθουν πράττοντας. Το παιχνίδι βασίζεται στη μοντελοποίηση της δυναμικής του συστήματος έχοντας μια άρτια επιστημονική βάση. Ο απώτερος στόχος είναι η παροχή ενός διασκεδαστικού και διαδραστικού εργαλείου ανάπτυξης ικανοτήτων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στη διοίκηση. Το Σοβαρό παιχνίδι επιτρέπει στους χρήστες να εφαρμόσουν μια σειρά από πολιτικές και να εξερευνήσουν το πως οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν τις συνιστώσες του Nexus. Για τον λόγο αυτό, παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες πολιτικές δράσεις, τα οικονομικά κόστη εφαρμογής τους, καθώς και των δυνητικών οφελών τους. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η αξιολόγηση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Τα κόστη συγκρίνονται με τα οφέλη, τα οποία αποκαλύπτονται καθώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Αυτό επιτρέπει στον παίκτη να μετρήσει την πρόοδό του και να τη συγκρίνει με άλλους παίκτες. Το παιχνίδι περιλαμβάνει έναν χάρτη στρατηγικής που διευκολύνει τη σύγκριση των πολιτικών επιπτώσεων σε διαφορετικές περιοχές, έναν εικονικό πίνακα καρτών όπου ο παίκτης μπορεί να εφαρμόσει τις διαθέσιμες πολιτικές, καθώς και ένα σύστημα οπτικοποίησης που δείχνει τις επιπτώσεις των αποφάσεων των παικτών στο μοντέλο.

  Το workshop θα διεξαχθεί διαδικτυακά, με την εφαρμογή διαδραστικών μαθησιακών εργαλείων για την ενεργή παρακολούθηση των συμμετεχόντων.


   Ομιλητές Ράνια Δεληδήμου (βιογραφικό)
  Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ, MSc EMΠ
  Μιχάλης Θέμελης (βιογραφικό)
  Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MSc ΠΘ
   Θέμα Αποκατάσταση και επανάχρηση αρχοντικών πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής (αφίσα)
   Ημερομηνία  23/2/2022, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης Αρχοντικών Πηλιορείτικης Αρχιτεκτονικής και η γενικότερη προσέγγιση σε επιστημονικά και επαγγελματικά σε θέματα καθημερινότητας και αντιμετώπισης στα Κεντρικά Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την αποτίμηση και της απόκρισης των προτεινόμενων επεμβάσεων, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998-2:2005), το σχέδιο ΚΑΔΕΤ, τον Νόμο 3028/2002 καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι που εκτελέστηκαν. Δύο κτήρια φέρουσας τοιχοποιίας πλήρως προστατευόμενα και χαρακτηριστικά δείγματα Πηλιορείτικης Αρχιτεκτονικής, που αναπτύσσονται κατακόρυφα σε τρία επίπεδα, με αυτοφερόμενη στέγη και ξυλόπηκτη κατασκευή στο 3ο επίπεδο, εγκαταλειμμένα για χρόνια και ηλικίας 150-200 ετών, στα οποία εκτελέστηκαν πληθώρα εργαστηριακών ελέγχων και έγιναν προσομοιώσεις στο πλέον κατάλληλο εξειδικευμένο λογισμικό, προκειμένου να οδηγηθούμε στην βέλτιστη πρόταση αποκατάστασης με οικονομία σε χρόνο, χρήμα και επιλογή αντιστρέψιμων μεθόδων αποκατάστασης.


   Ομιλητής Valentina Laface (βιογραφικό)
  Επίκουρος Καθηγήτρια, University of ​​Reggio Calabria, Italy
   Θέμα The use of storm models in the field of ocean engineering (αφίσα, παρουσίαση)
   Ημερομηνία  9/3/2022, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη The category of Storm Models approach will be discussed in detail with reference to each of the models belonging to this category. Their application for long-term analysis of ocean storm will be explained and analogies and differences among them will be highlighted. Further, alternative use of this models for ocean engineering application such as energy and downtime estimation as well as extreme wind speed calculation will be presented. These models have the peculiarity to use a simplified storm time history to model the specific problem whatever is the kind of analysis. The simplified storm differs from one model to another and is determined by imposing a kind of equivalence between important storm parameters of actual and equivalent storm.


   Ομιλητής Dr Szymon Cholostiakow (βιογραφικό)
  Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Tεχνολογίας και Kατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
   Θέμα Use of FRP as internal shear reinforcement of concrete elements (αφίσα)
   Ημερομηνία  23/3/2022, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Owing to the unique mechanical characteristics and lack of plasticity of fiber-reinforced polymers (FRPs), relatively large strains can develop in FRP reinforced concrete (RC) elements at ultimate limit states and this can lead to different relative contributions of concrete and shear reinforcement to the total element's shear capacity. This presentation examines the development and relative contribution of the main shear resisting mechanisms in concrete beams with different overall depths and reinforced with longitudinal and transversal FRP reinforcement. Complementary strain measurements obtained from digital image correlation (DIC) and strain gauges are presented and discussed thoroughly. Although current FRP shear design approaches rely on the assumption that the contributions of concrete and shear reinforcement are constant up to failure, their relative magnitude is found to vary with increasing crack width. The experimental results indicate that, when minimum shear reinforcement is provided, current shear models based on a fixed truss angle approach tend to overestimate the contribution of concrete and underestimate the contribution of shear reinforcement. The use of a variable angle truss model, along with an appropriate reduction in the contribution of concrete, would lead to a more reliable estimate of the main shear resisting mechanisms and optimal design of the required amount of shear reinforcement.


   Ομιλητής Γιώργος Μαντάνης (βιογραφικό)
  Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου
   Θέμα Καινοτομικά προϊόντα τροποποιημένου ξύλου - Εφαρμογές σε εξωτερικές κατασκευές (αφίσα, παρουσίαση 1, παρουσίαση 2, παρουσίαση 3)
   Ημερομηνία  30/3/2022, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Η διάλεξη αυτή αφορά στις σύγχρονες τεχνολογίες θερμικής και χημικής τροποποίησης του ξύλου, οι οποίες στοχεύουν σε εξόχως καινοτομικά προϊόντα ξύλου με βελτιωμένες φυσικές, μηχανικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες. Ο ομιλητής, μετά από μια συνοπτική εισαγωγή στην έννοια της τροποποίησης (wood modification), επιχειρεί με απλό τρόπο να εξηγήσει μειονεκτήματα του φυσικού υλικού, που χρήζουν και βελτίωσης και περιορισμού. Στη συνέχεια, παρουσιάζει δύο από τα κυριότερα προϊόντα τροποποιημένης ξυλείας (modified wood) που ενδιαφέρουν τον νέο μηχανικό, σχεδιαστή και τεχνολόγο και έχουν σήμερα -στην Ευρώπη- εφαρμογή σε ποικίλες κατασκευές. Πρόσθετα, αναλύονται συνοπτικά οι τεχνολογίες της ακετυλίωσης και της φουρφουρυλίωσης του ξύλου και δίνονται στοιχεία για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων που παράγονται, με βάση τόσο τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και την ελληνική εμπειρία από συνεργασίες του εργαστηρίου. Τέλος, παρουσιάζεται η τεχνολογία της θερμικής τροποποίησης του ξύλου και -ενδεικτικά- ένα συναφές προϊόν, κατάλληλο για επενδύσεις κτιρίων και εξωτερικά δάπεδα.


   Ομιλητής Γρηγόριος Τσινίδης (βιογραφικό)
  Επίκουρος Καθηγητής
   Θέμα Υπόγειες κατασκευές υπό σεισμική ταλάντωση: Από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς και τον σχεδιασμό στην εκτίμηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας (αφίσα)
   Ημερομηνία  6/4/2022, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Οι υπόγειες κατασκευές (π.χ. σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί μετρό, εγκιβωτισμένοι αγωγοί κλπ.) αποτελούν κρίσιμα στοιχεία των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και των δικτύων μεταφοράς ενέργειας και κατασκευάζονται με μεγαλύτερους ρυθμούς σε σεισμογενείς περιοχές. Η σημασία αυτών των κατασκευών στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και οι σοβαρές απώλειες που ενδέχεται να επιφέρουν ενδεχόμενες βλάβες λόγω του σεισμικού κινδύνου, καθιστούν αναγκαία, τόσο τον ορθολογικό αντισεισμικό σχεδιασμό νέων κατασκευών, όσο και την εκτίμηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας υπαρχουσών κατασκευών, έναντι αυτού του φυσικού κινδύνου. Στο πλαίσιο της διάλεξης, αρχικά, θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν στην συμπεριφορά και τον σχεδιασμό υπόγειων κατασκευών έναντι σεισμικού κινδύνου, επικεντρώνοντας στις περιπτώσεις κυκλικών ή ορθογωνικών σηράγγων που υπόκεινται στη δράση της σεισμικής ταλάντωσης. Στη συνέχεια, θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την αποτίμηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας υπόγειων κατασκευών (π.χ. σηράγγων και εγκιβωτισμένων αγωγών φυσικού αερίου) έναντι σεισμικής ταλάντωσης. Στο πλαίσιο της ανάδειξης των παραπάνω θεμάτων, θα παρουσιαστούν ενδεικτικά αποτελέσματα πρόσφατων σχετικών ερευνητικών δράσεων, περιλαμβανομένων αριθμητικών αναλύσεων και πειραμάτων σε γεωτεχνικούς φυγοκεντριστές (πειράματα σε δοκίμια σηράγγων).


   Ομιλητής Θανάσης Τριανταφύλλου (βιογραφικό)
  Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
   Θέμα Σεισμική και Συνδυασμένη Σεισμική/Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφισταμένων Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά (αφίσα)
   Ημερομηνία  25/5/2022, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Η παρουσίαση καταδεικνύει τις ιδιότητες, εφαρμογές και προοπτικές μιας σχετικώς νέας γενιάς υλικών στο πεδίο των κατασκευών. Πρόκειται για υλικά με βάση ανόργανα κονιάματα (τσιμεντοειδή ή μη), οπλισμένα με πλέγματα ινών υψηλής αντοχής, π.χ. από άνθρακα, γυαλί, βασάλτη κλπ, τα οποία είτε εφαρμόζονται στις εξωτερικές επιφάνειες υφισταμένων δομικών στοιχείων με σκοπό τη βελτίωση μηχανικών χαρακτηριστικών (π.χ. αντοχή, πλαστιμότητα), είτε χρησιμοποιούνται στο πεδίο των νέων κατασκευών. Γίνεται μια ανασκόπηση της εφαρμογής κονιαμάτων οπλισμένων με ινοπλέγματα σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα για την αύξηση της αντοχής σε κάμψη (με ή χωρίς αξονικό φορτίο) ή σε τέμνουσα, αλλά και για την αύξηση της πλαστιμότητας μέσω περίσφιγξης. Επίσης δίνεται ανασκόπηση της εφαρμογής των υλικών αυτών στο πεδίο των ενισχύσεων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, για δράσεις εντός ή εκτός επιπέδου. Τέλος, παρουσιάζεται η εφαρμογή των υλικών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνδυασμένης σεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης υφισταμένων κατασκευών.


   Ομιλητής Αμβρόσιος-Αντώνιος Σαββίδης (βιογραφικό)
  Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ
   Θέμα Λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων Ανοικτού Κώδικα MSolve. Παρουσίαση και Δυνατότητες (αφίσα)
   Ημερομηνία  1/6/2022, 11:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Ο τομέας της υπολογιστικής μηχανικής (Computational Mechanics) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς για την επιστήμη και την τέχνη του Πολιτικού Μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε δομικό έργο από κατοικίες και θεμελιώσεις μέχρι φράγματα και έργα οδοποϊίας η γενική πολυπλοκότητα των φορέων μαζί με τις απαιτήσεις που τίθενται στα έργα υποδομής αλλά και η πολυπλοκότητα των φορτίσεων σε συνδυασμό με την αβεβαιότητά τους καθιστούν τις ανάγκες για ακριβέστερους και μεγαλύτερους σε μέγεθος υπολογισμούς όλο και μεγαλύτερες. Η πρόοδος της εξέλιξης των υπολογιστών και η όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες για γρηγορότερες πράξεις συνεισφέρουν στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Στην παρουσίαση θα παρουσιαστεί ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων που αξιοποιεί τις σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους για πολύπλευρα κομμάτια της Μηχανικής. Θα αναδειχτούν οι δυνατότητες του κώδικα που ήδη υπάρχουν και θα σχολιαστούν κομμάτια που είναι υπό ανάπτυξη. Τέλος θα δωθεί η πρόσβαση στο εν λόγω λογισμικό και θα ακολουθήσει συζήτηση.
 • 2020 - 2021 +

   Ομιλητής Χαρίκλεια Τσαλαπάτα
  ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ
   Θέμα Καινοτόμες πρακτικές προβληματοκεντρικής μάθησης: εμπειρίες σε Ευρώπη και Ασία (αφίσα)
   Ημερομηνία  21/10/2020, 13:00 (βίντεο)
   Περίληψη Το ερευνητικό έργο ALIEN (projectalien.eu) στοχεύει στην προώθηση της ενεργού και προβληματοκεντρικής μάθησης ως στρατηγικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στη θετική εκπαίδευση. Τα πλεονεκτήματα της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης είναι πολλά. Διευκολύνουν την ανάπτυξη θεμελιώδους γνώσης καθώς και ήπιων δεξιοτήτων, όπως η αναλυτική και κριτική σκέψη, η επιχειρηματική νοοτροπία, η ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες και πολλά άλλα. Προετοιμάζουν τους μαθητές για τη μετάβασή τους από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στον κόσμο της εργασίας και χτίζουν την ικανότητα μεταφοράς της γνώσης σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μέσω σεναρίων εμπνευσμένων από την πραγματική ζωή. Και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ΕΤ2020 για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης μέσω αναδυόμενων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και ψηφιακής τεχνολογίας.

  Παρά τα σαφή εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα, η ενεργή και προβληματοκεντρική μάθηση δεν εφαρμόζονται ευρέως. Οι λόγοι που εμποδίζουν την ευρεία ανάπτυξη τους περιλαμβάνουν την έλλειψη ή τις ανεπαρκείς φυσικές υποδομές, την έλλειψη ανοικτών εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών και προσομοιώσεων για την υποστήριξη της μάθησης, και την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτών προς ως προς την ενσωμάτωση ψηφιακά υποστηριζόμενων ενεργών και προβληματοκεντρικών μεθόδων σε μαθησιακά πλαίσια.

  Το ερευνητικό έργο ALIEN στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με την εισαγωγή μιας ολιστικής μαθησιακής παρέμβασης που προωθεί την ευρεία υιοθέτηση της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης στην Ευρώπη και την Ασία. Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει τα φυσικά εργαστήρια προβληματοκεντρικής μάθησης σε 12 πανεπιστήμια στη Μαλαισία, την Καμπότζη, το Βιετνάμ, το Πακιστάν, και το Νεπάλ. Έχει επίσης αναπτύξει μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης που λειτουργεί ως αποθετήριο καλών πρακτικών ενώ προωθεί τη συνεργασία και την επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας που είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

  Οι συμμετέχοντες στο σενιμάριο θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα ωφέλη της ενεργούς και προβληματικεντρικής μάθησης καθώς επίσης και της μαθησιακής παρέμβασης του ερευνητικού έργου ALIEN και της θετικής της επίπτωσης στο χτίσιμο εξειδικευμένων επιστημόνων που έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάσουν λύσεις στα προβλήματα του 21ου αιώνα.


   Ομιλητής Ιωάννης Κρεστενίτης
  Καθηγητής ΑΠΘ
   Θέμα Μεταβολές στάθμης θάλασσας & παράκτιες πλημμύρες - Βραχυχρόνια πρόγνωση. Κλιματικές μεταβολές (αφίσα)
   Ημερομηνία  4/11/2020, 13:00 (βίντεο)
   Περίληψη Η παρουσίαση επικεντρώνεται στις παράκτιες πλημμύρες και κατακλύσεις περιοχών της παράκτιας ζώνης, ως αποτέλεσμα της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που οφείλεται στην συνδυασμένη δράση της αστρονομικής παλίρροιας, της μετεωρολογικής παλίρροιας και της δράσης των κυματισμών. Παρουσιάζεται η επιχειρησιακή διαδικασία βραχυχρόνιας πρόβλεψης των φαινομένων της συνολικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας, με την συνδυασμένη χρήση μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών μαθηματικών ομοιωμάτων. Η επιχειρησιακή πρόγνωση αφορά τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τον Θερμαϊκό Κόλπο. Στόχος είναι η πρόγνωση εμφάνισης πλημμυρών των παράκτιων περιοχών με χαμηλό υψόμετρο.

  Επίσης παρουσιάζεται η μελέτη της εξέλιξης των φαινομένων μετεωρολογικής παλίρροιας (storm surge) για την επόμενη εκατονταετία, με τη συνδυασμένη χρήση κλιματικών και ωκεανογραφικών μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη προβλέψεις (σενάρια) εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής, με αναφορά στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.


   Ομιλητής Χάρης Σταματόπουλος
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
   Θέμα Ξύλινα κτίρια: Προσομοίωση, σχεδιασμός και προκλήσεις (αφίσα)
   Ημερομηνία  11/11/2020, 13:00 (βίντεο)
   Περίληψη Αυτή η διάλεξη παρουσιάζει πτυχές της προσομοίωσης και του σχεδιασμού ξύλινων κτιρίων. Παρουσιάζονται εν συντομία τα πιο κοινά προϊόντα δομικής ξυλείας και ξύλινα συστήματα δόμησης. Οι κύριοι έλεγχοι σχεδιασμού της οριακής κατάστασης αστοχίας (ULS) και της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας (SLS) σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5 (EN1995-1-1) και άλλα πρότυπα παρουσιάζονται περιληπτικά. Ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την προσομοίωση ξύλινων κατασκευών παρουσιάζονται, με έμφαση στην προσομοίωση των συνδέσεων. Στη συνέχεια, η διάλεξη παρουσιάζει μερικές από τις κύριες προκλήσεις στο σχεδιασμό των ψηλών ξύλινων κτιρίων (επιτάχυνση και παραμόρφωση που προκαλείται από τον άνεμο και ταλαντώσεις πατωμάτων που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και αντισεισμικός σχεδιασμός ξύλινων κτιρίων). Τέλος, παρουσιάζονται εν συντομία δύο ερευνητικά προγράμματα στο NTNU που σχετίζονται με το σχεδιασμό ψηλών ξύλινων κτιρίων. Το πρόγραμμα WOODSOL που στοχεύει στην ανάπτυξη πολυώροφων ξύλινων κτιρίων με καινοτόμες ημι-άκαμπτες συνδέσεις ροπής και το πρόγραμμα DynaTTB που στοχεύει στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων (απόσβεση και δυσκαμψία) των ξύλινων που υπόκεινται σε δυναμική φόρτιση με χρήση πειραμάτων σε δομικά στοιχεία και εξαναγκασμένης ταλάντωσης κτιρίων με οριζόντιους δονητές.


   Ομιλητής Νικόλαος Μέλλιος
  Ακαδημαϊκός Υπότροφος
   Θέμα Περιβαλλοντική πληροφορική για τη μοντελοποίηση οικοσυστημάτων γλυκού νερού: δυναμική και επιπτώσεις του ευτροφισμού και βιώσιμη αγροτική χρήση νερού (αφίσα)
   Ημερομηνία  18/11/2020, 13:00 (βίντεο)
   Περίληψη Θα παρουσιαστεί η διερεύνηση της δυναμικής της οικολογικής μοντελοποίησης υπό το πλαίσιο της περιβαλλοντικής πληροφορικής στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους του νερού σε λιμναία οικοσυστήματα. Η λίμνη Κάρλα, μία ελληνική υπερτροφική λίμνη, αντιμετωπίζει συνεχή υποβάθμιση των υδάτων της εξαιτίας της εκτεταμένης φόρτισης με θρεπτικά, των ανολοκλήρωτων έργων του αρχικού σχεδιασμού του ταμιευτήρα, καθώς και των λειτουργικών αστοχιών. Η οικολογική μοντελοποίηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την προσομοίωση της δυναμικής των θρεπτικών στη λίμνη, για τον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την τροφική της κατάσταση, ενώ εφαρμόζονται αρκετά διαχειριστικά σενάρια και ένα σενάριο κλιματικής αλλαγής με στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεών τους στην κατάσταση της λίμνης. Επιπλέον, γίνεται μοντελοποίηση των μικροκυστινών μέσω ενός σύγχρονου αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης (ANFIS). Στη συνέχεια, μοντελοποιούνται η κυανοβακτηριακή βιομάζα και τα επίπεδα κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία που σχετίζονται με την κυανοβακτηριακή αφθονία, σε ένα δίκτυο Βόρειων Ευρωπαϊκών λιμνών. Εφαρμόζονται η μέθοδος της σταδιακής γραμμικής παλινδρόμησης, μια σειρά από αλγορίθμους μηχανικής εκμάθησης και η Μπαϋεζιανή ιεραρχική μοντελοποίηση, με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους στην πρόβλεψη. Τέλος, πραγματοποιείται ανάλυση σχετικά με το ποιοι τύποι καλλιεργειών εξάγουν το περισσότερο εικονικό νερό μέσω του εμπορίου, σε συνάρτηση με το όφελος στην ελληνική οικονομία.


   Ομιλητής Μάριος Αναγνώστου
  Ακαδημαϊκός Υπότροφος
   Θέμα Μέθοδοι και τεχνολογίες στην παρατήρηση και εκτίμηση ακραίων υδρομετεωρολογικών φαινομένων: Η περίπτωση της Μάντρας, Αττικής (αφίσα)
   Ημερομηνία  25/11/2020, 13:00 (βίντεο)
   Περίληψη Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες απειλούν ζωές και περιουσιακά στοιχεία, προκαλώντας κινδύνους όπως παράκτιες πλημμύρες, μεγάλης κλίμακας πλημμύρες ποταμών και αστραπιαίες πλημμύρες, που συχνά οδηγούν σε επικίνδυνα αποτελέσματα και προκαλούν εκτεταμένες ζημιές και διαταραχές. Η αύξηση της έντασης των ακραίων καιρικών συνθηκών στις μελλοντικές κλιματικές προβλέψεις σε συνδυασμό με την αύξηση των ανθρώπων που ζουν σε επικίνδυνες περιοχές θα αυξήσει τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των κοινωνιών, απαιτείται βελτιωμένη διαχείριση κρίσεων που σχετίζεται με ακραία καιρικά φαινόμενα. Από αυτή την άποψη, οι υδρο-μετεωρολογικοί κίνδυνοι, που οδηγούν σε καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, αντιπροσωπεύουν μια δραματική απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη βελτίωση των προβλέψεων και την έγκαιρη προειδοποίηση των κινδύνων αυτών για την προστασία ζωών και ιδιοκτησιών.

  Η κύρια δυσκολία διάδοσης άμεσων πληροφοριών σχετικά με σοβαρά υδρομετεωρολογικά γεγονότα στους τελικούς χρήστες, είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ικανό να αφομοιώνει δεδομένα κατακρήμνισης από κατανεμημένους αισθητήρες και μοντέλα και να εκτελεί πρόβλεψη των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων εξελισσόμενων υδρο-μετεωρολογικών σεναρίων. Σε αυτήν την πτυχή, παρουσιάζεται ένα επιχειρησιακό εργαλείο ενός υπερσύγχρονου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (EWS), με βάση ένα σύστημα υδρο-μετεωρολογικής παρατήρησης και μοντελοποίησης. Το προηγμένο εργαλείο βασίζεται σε παρατηρήσεις από ένα μετεωρολογικό ραντάρ διπλής πολικότητας, καθώς και συνδυασμό υδρομετεωρολογικών αριθμητικών μοντέλων και προσομοίωσης δεδομένων παρατήρησης. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά στην πλημμύρα που σημειώθηκε στην υπο-αστική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, όπου τα αποτελέσματα προσομοίωσης δείχνουν το πιθανό όφελος της χρήσης παρατηρήσεων από το υψηλής ανάλυσης ραντάρ ως πρόσθετη συνιστώσα αφομοίωσης σε προσομοιώσεις μοντέλου υετού και πλημμύρας.


   Ομιλητής Παναγιώτης Γουργιώτης
  Αναπληρωτής Καθηγητής
   Θέμα Εφαρμογές γενικευμένων θεωριών συνεχούς μέσου σε υλικά με μικροδομή (αφίσα)
   Ημερομηνία  2/12/2020, 13:00
   Περίληψη Η κλασική Μηχανική του Συνεχούς Μέσου επιτυγχάνει, εν γένει, να προβλέπει επαρκώς τη συμπεριφορά συμβατικών υλικών, υπάρχουν φυσικές παρατηρήσεις και πειραματικά δεδομένα που έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της σε ότι αφορά υλικά με μικροδομικό χαρακτήρα. Ως τυπικά παραδείγματα υλικών με μικροδομή μπορούν να αναφερθούν τα κοκκώδη υλικά, τα οπλισμένα με ίνες και στρωσιγενή σύνθετα, και τα κυψελοειδή υλικά. Τα υλικά αυτά είναι εγγενώς ετερογενή με μικροδομικό χαρακτήρα που αντιστοιχεί στις διαστάσεις των επί μέρους υλικών. Το βασικό μειονέκτημα της κλασικής θεωρίας είναι ότι αδυνατεί πλήρως να περιγράψει φαινόμενα κλίμακας (size effects) τα οποία εμφανίζονται σε προβλήματα στα οποία οι χαρακτηριστικές διαστάσεις του σώματος γίνονται συγκρίσιμες με τη γεωμετρία της μικροδομής. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη κάποιου εσωτερικού χαρακτηριστικού μήκους στις εξισώσεις της κλασικής θεωρίας, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται υπόψη η μικροδομή των υλικών. Το μειονέκτημα της κλασικής θεωρίας αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με τη χρήση των Γενικευμένων Θεωριών Συνεχούς Μέσου, οι οποίες εξ ορισμού τους «αναγνωρίζουν» την εσωτερική δομή του υπό εξέταση υλικού και την ενσωματώνουν (με τη μορφή κάποιων χαρακτηριστικών μηκών) στην μαθηματική διατύπωση του εκάστοτε προβλήματος.

  Στη παρούσα διάλεξη θα παρουσιαστεί η θεωρία Τάσεων Ζεύγους (couple-stress theory), η οποία είναι απλούστερη θεωρία Γενικευμένου Συνεχούς Μέσου. Η θεωρία αυτή αποτελεί γενίκευση της κλασικής θεωρίας ελαστικότητας και χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ευρέως για τη μοντελοποίηση φαινομένων κλίμακας σε μικροδομικά υλικά. Θα δειχθούν εφαρμογές της θεωρίας Τάσεων Ζεύγους σε προβλήματα διάδοσης ρωγμών και ασταθειών στα οποία τα φαινόμενα «ενίσχυσης» (strengthening effects) που προκαλούνται από την ύπαρξη φαινομένων βαθμίδας γίνονται σημαντικά καθώς οι εν λόγω βαθμίδες είναι πράγματι μεγάλες. Ειδικότερα, θα δειχθεί ότι η θεωρία Τάσεων Ζεύγους μπορεί να προβλέψει τα φαινόμενα κλίμακας σε προβλήματα θράυσης κεραμικών υλικών καθώς και να περιγράψει φαινόμενα αστάθειας όπως η πτύχωση στρωσιγενων υλικών που απαντώνται σε γεωλογικούς σχηματισμούς.


   Ομιλητής Δημήτρης Κοφινάς (βιογραφικό)
  Ακαδημαϊκός Υπότροφος
   Θέμα Εξελιγμένα εργαλεία για την προσομοίωση και την πρόβλεψη ζήτησης αστικού νερού σε πολλαπλές χωρο-χρονικές κλίμακες (αφίσα)
   Ημερομηνία  9/12/2020, 13:00 (βίντεο)
   Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων μαθηματικής προσομοίωσης διάφορων τμημάτων του υδρευτικού κύκλου, με εφαρμογή και ανάπτυξη νέων εργαλείων, συγκεκριμένα της ζήτησης νερού στο επίπεδο των υδάτινων πόρων, του συστήματος διανομής και της οικιακής κατανάλωσης σε επίπεδο βρύσης. Για την υλοποίηση των παραπάνω μαθηματικών προσομοιώσεων παρουσιάζονται παραδοσιακές στατιστικές μέθοδοι, μέθοδοι που προέρχονται από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και υβριδικές μέθοδοι, καθώς και διαδεδομένοι προσομοιωτές, ενώ παρουσιάζονται και νέοι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν για να καλύψουν περαιτέρω ανάγκες. Οι μέθοδοι εξετάστηκαν και βαθμονομήθηκαν στην περίπτωση μελέτης της πόλης της Σκιάθου, όπου αποτελεί ένα παράδειγμα έντονα δυναμικού χαρακτήρα με περιοδικότητα στη ζήτηση που σχετίζεται με την τουριστική δραστηριότητα του νησιού και με την περιοδικότητα των μετεωρολογικών μεταβλητών. Τέλος, αναπτύχθηκαν δείκτες απόδοσης και χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές οπτικοποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση του συστήματος και να αναδειχθούν οι σχέσεις αιτίου-αιτιατού.


   Ομιλητής Γιώργος Τζιάτζιος (βιογραφικό)
  Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΘ
   Θέμα Αποτίμηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υπόγειους υδατικούς πόρους (αφίσα)
   Ημερομηνία  16/12/2020, 13:00 (βίντεο)
   Περίληψη Αντικείμενο της έρευνας είναι η αποτίμηση της ποσότητας και η αξιολόγηση της ποιότητας του υπόγειου υδατικού συστήματος της λεκάνης απορροής της Κάρλας, το οποίο δέχεται διπλή επιβάρυνση τόσο από την αγροτική υπερ-εκμετάλλευση όσο και από την εκτεταμένη εφαρμογή αγροχημικών προϊόντων.

  Η διερεύνηση της κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού, ποσοτικά και ποιοτικά, πραγματοποιήθηκε μέσω της μαθηματικής προσομοίωσης της υπόγειας ροής και της μεταφοράς )των νιτρικών στον υδροφορέα της λίμνης Κάρλας, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια διαχείρισης. Ο κώδικας Modflow χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της υπόγειας ροής και o κώδικας MT3DMS για την προσομοίωση της ρύπανσης. Οι δύο κώδικες περιλαμβάνονται στο υπολογιστικό πακέτο του Groundwater Modeling System (GMS). Η μελέτη της ρύπανσης του υδροφορέα από νιτρικά πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων. Η φόρτιση νιτρικών, η οποία διαφέρει εποχιακά, εφαρμόστηκε για κάθε τύπο καλλιέργειας και η έκπλυση νιτρικών υπολογίστηκε για κάθε καλλιέργεια με το αγρονομικό μοντέλο GIS-based Environmental Policy Integrated Climate model (GEPIC). Η έρευνα ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδατικών πόρων, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής μέσω των SRES σεναρίων.


   Ομιλητής Κωνσταντίνος Παπουτσής (βιογραφικό)
  Logistics Manager - Sustainability, Nike EMEA Operations
   Θέμα Εφοδιαστική αλυσίδα λιανικής και επιπτώσεις πολιτικής: συνολικά κόστη διασφάλισης της καινοτομίας προς μια «πράσινη» εφοδιαστική αλυσίδα λιανικής (αφίσα)
   Ημερομηνία  3/3/2021, 12:00 (βίντεο)
   Περίληψη Οι πολιτικές για τις μεταφορές εμπορευμάτων επιφέρουν έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος των εφοδιαστικών αλυσίδων και εν προκειμένω στις κατά μέρους δραστηριότητες όπως μεταφορικές υπηρεσίες, διαχείριση εμπορευμάτων, κ.α. Ειδικά για τον τομέα λιανικής που απαιτείται μεγαλύτερη ικανότητα ανταπόκρισης οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο απτές. Επιπλέον, οι τοπικές κοινότητες ως δέκτες επηρεάζονται από τον ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχητική όχληση, και από άλλες παράπλευρες επιπτώσεις που φέρουν οι αστικές οικονομικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί φορείς έχουν - μεταξύ άλλων - το ρόλο προάσπισης της κοινωνίας έναντι αυτών των επιπτώσεων. Συνεπώς, είναι αντιληπτό ότι η κοινωνία ως σύνολο πρέπει να αποζημιώνεται και οι λιανέμποροι οφείλουν να επωμίζονται αυτό το κόστος. Ο κύριος σκοπός είναι η παρουσίαση μιας ολιστικής προσέγγισης ως προς τον εντοπισμό και την εκτίμηση του συνολικού κόστους που επωμίζονται οι έμποροι λιανικής, ενσωματώνοντας το κόστος εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών. Η εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη μοντέλου κόστους της λιανικής εφοδιαστικής, εστιάζοντας στο αστικό πεδίο δραστηριοτήτων, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων των πολιτικών και της εφαρμοσμένης καινοτομίας στο συνολικό κόστος και την αειφορία της επιχείρησης.


   Ομιλητής Λεωνίδας - Αλέξανδρος Κουρής (βιογραφικό)
  Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Joint Research Centre, European Commission
   Θέμα Σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία (αφίσα)
   Ημερομηνία  10/3/2021, 12:00 (βίντεο)
   Περίληψη Υπάρχει μία διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη τα υφιστάμενα κτίρια από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία να αναβαθμισθούν τόσο λόγω της ανεπαρκούς σεισμικής αντιστάσεώς τους σε σεισμούς που συχνά καταλήγει σε τραγικές απώλειες ανθρωπίνων ζωών και περιουσιών, όσο και ενεργειακά λόγω της υψηλής καταναλώσεώς τους σε ενεργειακούς πόρους. Η αναβάθμιση αυτών των κτιρίων είναι μία υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ επειδή πρόκειται για παραδοσιακές κατασκευές, κτισμένες με εμπειρικές μεθόδους που απέχουν πόρω από τις απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών. Αν συνοπολογισθεί και η γήρανση των υλικών, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η συσσώρευση βλαβών από προγενεστέρους σεισμούς και η έλλειψη συντηρήσεως του φέροντος οργανισμού τους, οδηγούνται σε μία ακόμη υψηλότερη τρωτότητα και ενεργειακή σπατάλη. Κάθε πρόσφατη σεισμική διέγερση μεσαίου ή υψηλού μεγέθους οδήγησε σε βλάβες και ρήγματα στο φέρον σώμα τους που έφθασαν μέχρι και σε καταρρεύσεις με υψηλές ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την ενίσχυση αυτών των κατασκευών που θα στοχεύσει στην ταυτόχρονη κάλυψη και των δύο αναγκών: σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων κατασκευών. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι εφ’ όσον πρόκειται για παραδοσιακές κατασκευές η εν λόγω ενίσχυση πρέπει να εκπληροί και τις απαιτήσεις της συμβατότητας των υλικών με τα παραδοσιακά ως και της αναστρεψιμότητάς τους, δηλαδή της δυνατότητας να «ξυλωθεί» η ενίσχυση χωρίς βλάβη του αρχικού στατικού συστήματος. Η οικονομική αποδοτικότητα της ενισχύσεως παραμένει μία σημαντική παράμετρος του πολύπλοκου προβλήματος της ενισχύσεως των παραδοσιακών ώστε να την καταστήσει εφικτή σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων. Στο ερευνητικό πρόγραμμα SPEctRUM που χρηματοδοτήθηκε από τις δράσεις του φορέα Marie Skłodowska-Curie στο Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο (ΕΕ) προτάθηκε μία υβριδική ενίσχυση κατασκευαστικο-θερμομονωτική συνδυάζοντας σύνθετα ή φυσικά υλικά σε ανόργανη μήτρα με θερμομόνωση. Μελέτες έδειξαν ότι η χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της συμπεριφοράς τους ενώ ο χρόνος aπόσβέσεως αυτών των επεμβάσεων είναι σύντομος.


   Ομιλητής Γιώργος Μαντάνης
  Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου
   Θέμα Ξύλο και ξύλινες κατασκευές (αφίσα, παρουσίαση)
   Ημερομηνία  31/3/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Η διάλεξη αυτή αφορά πρωτίστως το ξύλο, ως δομικό υλικό, αλλά και τις ξύλινες κατασκευές. Ο ομιλητής, μετά από μια συνοπτική εισαγωγή, επιχειρεί να καλύψει βασικές και ειδικές έννοιες που σχετίζονται με το φυσικό αυτό υλικό και οι οποίες θα πρέπει να κατανοηθούν από το νέο μηχανικό – σχεδιαστή – μελετητή, ώστε να είναι δυνατή η ορθή χρήση του ξύλου σε εφαρμογές και κατασκευές. Πρόσθετα, θα αναλυθούν στοιχεία που σχετίζονται με τα μακροσκοπικά, τα φυσικά και τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Επίσης, θα συζητηθεί η έννοια της διαβάθμισης επικινδυνότητας για τις ξύλινες κατασκευές και θα δοθούν τεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο νέος μελετητής για μια ξύλινη ή μικτή κατασκευή. Θα επεξηγηθούν οι κλάσεις ανθεκτικότητας ανά χρήση (use classes) των κυριότερων ειδών ξυλείας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη βιολογική του αντοχή, με βάση το πρότυπο ΕΝ 350. Επιπλέον, θα συζητηθεί συνοπτικά το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 338 το οποίο αφορά στη διαβάθμιση της δομικής ξυλείας με βάση τη μηχανική αντοχή της. Τέλος, θα αναφερθούν ορισμένες τεχνικές συντήρησης για τη σωστή προστασία των ξύλινων κατασκευών.


   Ομιλητής Ολυμπία Παναγούλη
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Θέμα Τρισδιάστατη δυναμική απόκριση σπονδυλωτών κιόνων με μεταλλικούς πείρους μεταξύ των σπονδύλων (αφίσα)
   Ημερομηνία  21/4/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Θα παρουσιαστεί η δυναμική απόκριση σπονδυλωτών κιόνων, οι σπόνδυλοι των οποίων συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς πείρους. Το κίνητρο για τη μελέτη αυτή ήταν η ανάγκη να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η δυναμική απόκριση των σπονδυλωτών κιόνων από ένα σύστημα μεταλλικών πείρων μεταξύ διαδοχικών σπονδύλων το οποίο είχε υλοποιηθεί, σε κάποιες περιπτώσεις, στη φάση της κατασκευής τους. Για τον λόγο αυτό, μελετήθηκε η τρισδιάστατη δυναμική απόκριση σπονδυλωτών κίονων του Γυμνασίου της Αρχαίας Μεσσήνης με τον κώδικα πεπερασμένων στοιχείων MSC-MARC. Στα τρισδιάστατα μοντέλα που θα παρουσιαστούν και τα οποία βασίζονται σε αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής της Αρχαίας Μεσσήνης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προσομοίωση των μεταλλικών πείρων που συνδέουν τους διαδοχικούς σπονδύλους καθώς και τον τελευταίο σπόνδυλο με το κιονόκρανο. Οι κίονες υπόκεινται σε αρμονικές εδαφικές διεγέρσεις με διαφορετικά δυναμικά χαρακτηριστικά με σκοπό να μελετηθεί ο ρόλος των μεταλλικών πείρων στην ευστάθειά τους.


   Ομιλητής Ιωάννης Καρμπαδάκης
  Λέκτορας, Imperial College London
   Θέμα Ocean2Coast: Advancements in the statistical representation of waves in the coastal zone (αφίσα)
   Ημερομηνία  12/5/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Οι τυφώνες Ρίτα και Κατρίνα κατέστρεψαν συνολικά 113 πλατφόρμες πετρελαίου· 87 από αυτές βρίσκονταν σε βάθη μικρότερα των 60 m. Σε αυτήν την ομιλία, ο Δρ. Καρμπαδάκης θα παρουσιάσει μια βελτιωμένη κατανόηση των ακραίων κυματισμών που οδηγούν σε τέτοιες καταστροφές. Η θεωρητική ανάλυση θα παρουσιαστεί σε συνδυασμό με την ανάλυση δεδομένων πεδίου και προχωρημένων πειραματικών μετρήσεων. Ανάμεσα στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται η καλύτερη απεικόνιση των μεγαλύτερων κυματισμών και η ανάπτυξη νέων στατιστικών κατανομών για την περιγραφή τους. Ταυτόχρονα, θα παρουσιαστεί μια βελτιωμένη κατανόηση των ανταγωνιστικών διεργασιών της θραύσης των κυματισμών και της μη-γραμμικής αύξησης τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας χρησιμοποιούνται στα πιο προχωρημένα μοντέλα σχεδιασμού θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών, όπως οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, στην στατική επάρκεια πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου και στη βελτιωμένη περιγραφή της υπερπήδησης κυματισμών στη ακτή.


   Ομιλητής Σταυρούλα Κοντοέ (βιογραφικό)
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Imperial College London
   Θέμα Σχεδιασμός πασσάλων για τη θεμελίωση θαλάσσιων ανεμογεννητριών σε δυσχερή εδάφη (αφίσα)
   Ημερομηνία  26/5/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Η ώθηση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει οδηγήσει στην ταχεία ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών πάρκων παγκοσμίως, με την τεχνογνωσία πλέον να επιτρέπει τη θεμελίωσή τους σε μεγάλα θαλάσσια βάθη και την κατασκευή τους σε μεγάλες αποστάσεις από την ακτή. Για τον σχεδιασμό των ανεμογεννητριών εξετάζεται η φέρουσα ικανότητα της θεμελίωσης υπό αξονικό και πλευρικό φορτίο, σε στατική καθώς και σε ανακυκλική φόρτιση, λόγω της δράσης του ανέμου και των κυμάτων. Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες σχεδιασμού είναι γενικά επαρκείς για κοινές εδαφικές συνθήκες (π.χ. θεμελιώσεις σε άμμους και αργίλους), αλλά δεν καλύπτουν θεμελιώσεις σε δυσχερείς συνθήκες. Η κιμωλία ειδικότερα, ένα μαλακός, εύθρυπτος ασβεστόλιθος, με έντονα ψαθυρή συμπεριφορά, είναι ευρέως διαδεδομένη στη Βόρεια Ευρώπη, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον σχεδιασμό εμπηγνυόμενων πασσάλων. Στην παρουσίαση θα γίνει επισκόπηση των αποτελεσμάτων μιας σειράς εργασιών, με βάση εργαστηριακές δοκιμές σε κιμωλία, δοκιμές πεδίου σε πασσάλους και αριθμητικές προσομοιώσεις πλευρικής φόρτισης πασσάλων της ερευνητικής ομάδας του Imperial College, που έγιναν με σκοπό τη βελτίωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού πασσάλων έμπηξης σε κιμωλία.


   Ομιλητής Δρ. Μαρία Τσάμη
  Μεταδιδακτορική Συνεργάτης Έρευνας Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
  Επικεφαλής Εργαστηρίου Δ1: Ευφυείς και Προσωποποιημένοι Αλγόριθμοί για Συνδυασμένες Μετακινήσεις και Τουριστικές Υπηρεσίες
   Θέμα Μοντελοποίηση της επίδρασης της ποιότητας υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην επιλογή μεταφορικού μέσου και διαδρομής (αφίσα)
   Ημερομηνία  2/6/2021, 12:00 (βίντεο (ΔΙΑΥΛΟΣ, YouTube))
   Περίληψη Η διάλεξη εστιάζει στην ποιότητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) τόσο από την πλευρά της αξιολόγησης υφιστάμενων υπηρεσιών όσο και από την πλευρά του σχεδιασμού και της πρόβλεψης της επίδρασης του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών στις αποφάσεις των χρηστών αναφορικά με την επιλογή μέσου και διαδρομής. Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις και προσδοκίες τόσο των επιβατών όσο και των διαχειριστών των υπηρεσιών ΜΜΜ, α) εντοπίζονται τα κενά ποιότητας των υπηρεσιών, β) αναλύονται οι παράμετροι ποιότητας που είναι σημαντικοί για τους χρήστες των υπηρεσιών, γ) εξετάζεται η σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των χρηστών από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες και τέλος δ) ερευνάται η επίδραση της ποιότητας στην επιλογή μέσου και διαδρομής. Η συμπεριφορά των χρηστών μοντελοποιείται, εξετάζοντας διαφορικά σενάρια ποιότητας, και οδηγεί σε ένα μοντέλο πρόβλεψης των αποφάσεων των χρηστών που μπορεί δυναμικά, σε οποιοδήποτε σημείο συντρέχουν οι εξεταζόμενες συνθήκες ποιότητας, να προβλέψει τις αποφάσεις και τελικά τον καταμερισμό των χρηστών της υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί ως ένα αξιόπιστο εργαλείο για την πρόβλεψη του καταμερισμού σε δεδομένες συνθήκες ποιότητας αλλά και για τη διαχείριση των συνθηκών ποιότητας και πληροφόρησης ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησης των υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών ώστε περισσότεροι χρήστες να προσέλθουν στην υπηρεσία.
 • 2019 - 2020 +

   Ομιλητής Χρυσή Λασπίδου
  Καθηγήτρια
   Θέμα Ο δεσμός (Nexus) του νερού-γης-τροφής-ενέργειας-κλίματος και η βιώσιμη διαχείρισή τους για την αποδοτική χρήση πόρων: η περίπτωση μελέτης της Ελλάδας
   Ημερομηνία  23/10/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το έργο SIM4NEXUS με τίτλο «Ο δεσμός—Nexus—του νερού-γής-τροφής-ενέργειας-κλίματος και η βιώσιμη διαχείρισή τους υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής για την αποτελεσματική χρήση πόρων» εστιάζει στη διαχείριση μελλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με την αντίστοιχη εξέλιξη των στοιχείων: νερό, γη, τρόφιμα, ενέργεια και κλίμα, μέσα από την υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σύμφωνα με τη οποία τα εν λόγω στοιχεία συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα/σύνδεσμο (nexus) και συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές, δυναμικές και πολύπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης. Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να δομηθεί ένα Serious Game (Παίγνιο Σοβαρού Στόχου) – διαδικτυακή πλατφόρμα – που θα καθιστά δυνατή την πρόβλεψη της μελλοντικής εικόνας μιας περιοχής μελέτης σύμφωνα με την αντίστοιχη μελλοντική εξέλιξη των στοιχείων του συστήματος/συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης απόφασης και χάραξης πολιτικών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων και την εκτίμηση νέων κατευθύνσεων πολιτικής. Στη διάλεξη αυτή, παρουσιάζεται η περίπτωση μελέτης της Ελλάδας, στην οποία εξετάζονται μία σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής με τη χρήση πόρων (νερό, ενέργεια, παραγωγή τροφής), πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα ερημοποίησης και ξηρασίας που παρατηρούνται στις αγροτικές περιοχές, διαχείριση έντονων καιρικών φαινομένων, διαθεσιμότητα υδατικών πόρων για άρδευση και ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα, ανάγκη για πιθανή αναδιοργάνωση των καλλιεργειών, διάθεση αγροτικής γης για παραγωγή ενέργειας και λοιπές ανταγωνιστικές χρήσεις πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπλοκή ενός αριθμού φορέων (stakeholders) οι οποίοι δύνανται αφενός να προσφέρουν σημαντική γνώση και εμπειρία κατά τη διαδικασία δόμησης του παιγνίου και αφετέρου, να το αξιοποιήσουν ως εργαλείο για την πρόβλεψη και την οργάνωση των μελλοντικών τους δραστηριοτήτων και σχεδίων.


   Ομιλητής Βλάσης Κουμούσης
  Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού στην Οριακή Ανάλυση Κατασκευών
   Ημερομηνία  30/10/2019, 13:30, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Η οριακή ανάλυση των κατασκευών με το στατικό και κινηματικό της θεώρημα ακολουθούν τη νομοτέλεια του προβλήματος του Γραμμικού Προγραμματισμού στην ευθεία και δυική του μορφή. Η κλασική θεώρηση της απολύτου πλαστικής συμπεριφοράς μας παρέχει ικανή πληροφορία για το μηχανισμό κατάρρευσης πλαισιάκων αλλά και επιφανειακών φορέων.

  Θα παρουσιαστεί συνοπτικά η θεωρητική προσέγγιση του θέματος και θα αναλυθούν οι μηχανισμοί αστοχίας πλαισίων με αλληλεπίδραση ροπής - αξονικής δύναμης καθώς και τρισδιάστατης συμπεριφοράς τοιχοποιίας με αναφορά στον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3.


   Ομιλητής Γιώργος Τσακυρίδης
  Senior Aerospace Engineer
  OHB Systems (κατασκευαστής δορυφόρων της ευρωπαϊκής εταιρίας διαστήματος)
   Θέμα Η Διαστημική Αποστόλη της NASA, InSight, για την Εσωτερική Μελέτη του Πλανήτη Άρη: το Πακέτο Ροής Θερμότητας και Φυσικών Ιδιοτήτων (HP3)
   Ημερομηνία  4/11/2019, 19:00, Αμφιθέατρο, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
   Περίληψη Το InSight (Εσωτερική Εξερεύνηση με τη χρήση Σεισμικής Έρευνας, Γεωδαισίας και Μεταφοράς Θερμότητας) είναι ρομπoτικός προσεδαφιστής ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 5 Μαΐου του 2018 με προορισμό τον πλανήτη Άρη και προσεδαφίστηκε στην επιφάνεια του στις 26 Νοεμβρίου 2018. Σκοπός της αποστολής είναι η τοποθετηση ενος ρομποτικου γεωλογικου σταθμου, οοποίος θα φέρει ένα σεισμόμετρο και ένα διατρητικό μηχάνημα μέτρησης μεταφοράς θερμότητας, στην επιφάνεια του Άρη. Μελετώντας το μέγεθος, το πάχος, την πυκνότητα και τη δομή του πυρήνα, του μανδύα και του φλοιού του Άρη, καθώς και το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα εκλύεται από το εσωτερικό του πλανήτη, το InSight θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις διαδικασίες εξέλιξης όλων των πετρωδών πλανητών του εσωτερικού Ηλιακού Συστήματος. Το HP3 (Ροή Θερμότητας και Πακέτο Φυσικών Ιδιοτήτων), που φέρει το ψευδώνυμο “τυφλοπόντικας”, σχεδιάστηκε με σκοπό να σκάψει περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια ώστε να μετρήσει το ποσό της θερμότητας που προέρχεται από τον πυρήνα του Άρη. Το όργανο, το οποίο χρησιμοποιεί έναν εσωτερικό μηχανισμό σφυρηλάτησης για να διαπεράσει το έδαφος, φέρει μια δέσμη αισθητήρων θερμοκρασίας,οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μετρήσεις ανα 30 εκατοστά, έναν συνδυασμένο μετρητή επιτάχυνσης και κλίσης (ACTIL) καθώς και ενεργό θερμικό μανδύα (TEM-A,TEMP-P) για τον καθορισμο της ροης θερμοτητας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετούνται σε ένα επιπεδο καλώδιο, μήκους πέντε μέτρων, γνωστό και ως «Science Tether», το οποιο επιπλεον επιτρέπει την μεταφορά ενέργειας και δεδομένων μεταξύ του ρομποτικου προσεδαφιστη και του HP3. Κατά την κάθοδο, η οποία θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, οι θερμικές και μηχανικές ιδιότητες του εσωτερικού μετρούνται σε διάφορα βάθη ώστε να αποκαλυφθεί η θερμική ιστορία του πλανήτη.


   Ομιλητής Ευριπίδης Μυστακίδης
  Καθηγητής
   Θέμα Aντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα
   Ημερομηνία  20/11/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη ανακατασκευής του φέροντος οργανισμού υφιστάμενου κτιρίου με μεταλλική κατασκευή. Το υφιστάμενο κτίριο αποτελούταν από πέντε ορόφους και ήταν κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική λύση, διατηρήθηκαν οι περιμετρικές λιθοδομές και η αντικαταστάθηκε το σύνολο του εσωτερικού του υφιστάμενου κτίσματος με μεταλλική κατασκευή. Προκρίθηκε, μετά από αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, η λύση της πλήρους σύνδεσης της μεταλλικής κατασκευής με τη λιθοδομή. Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών του κτιρίου αναπτύχθηκε κατάλληλο προσομοίωμα που περιλάμβανε τα μεταλλικά στοιχεία, τις ενισχυμένες με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα λιθοδομές και το σύνολο της θεμελίωσης (πλάκα γενικής κοιτόστρωσης και μικροπάσσαλοι). Κατά την φάση της ανέγερσης, τμήμα της μεταλλικής κατασκευής αξιοποιήθηκε για την αντιστήριξη των περιμετρικών λιθοδομών, πριν αποκτήσουν την πλήρη συνεργασία με την ολοκληρωμένη νέα κατασκευή. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο των προσωρινών καταστάσεων, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998-2:2005), καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι.


   Ομιλητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος
  Καθηγητής
   Θέμα Μεθοδολογία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πασσαλοθεμελιώσεων με Φέρουσα Πλάκα υπό Διάφορες Φορτίσεις
   Ημερομηνία  4/12/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η κάλυψη του κενού ανάμεσα στην πρακτικά ανεφάρμοστη πλήρη τριαδιάστατη ανάλυση και τις απλοποιημένες μεθόδους προσέγγισης του προβλήματος των συνδυασμένων θεμελιώσεων (Combined Pile Raft Foundation, CPRF). Παρουσιάζεται μεθοδολογία ανάλυσης, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση πασσάλων-εδάφους-πλάκας, η επίπτωση από τη λειτουργία ομάδας πασσάλων και η επίπτωση της θέσης κάθε πασσάλου τόσο κατά τη δράση αξονικής όσο και κατά τη δράση πλευρικής φόρτισης. Η πλήρης συμβατότητα της προτεινόμενης μεθόδου με προγράμματα ανάλυσης κατασκευών δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσής της σε υφιστάμενους κώδικες, με χαρακτηριστική εφαρμογή στο πρόγραμμα Π.Σ. SOFISTIK.


   Ομιλητής Ευτυχία Ναθαναήλ
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Θέμα Ανάλυση της επίδρασης ανάγνωσης μηνυμάτων κατά την οδήγηση από επαγγελματίες οδηγούς με χρήση μοντέλων συστάδων και δέντρων αποφάσεων
   Ημερομηνία  11/12/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού είναι αποδεδειγμένα μία από τις κυριότερες αιτίες οδικών συγκρούσεων. Διάφορες έρευνες αναλύουν την επίπτωση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην απόσπαση προσοχής, εξετάζοντας διαφορετικές ενέργειες με ή χωρίς χρήση ασύρματου ακουστικού ή και με ανοιχτή ακρόαση κατά την εξερχόμενη κλήση, το γράψιμο και την ανάγνωση μηνύματος και εντοπίζοντας την επίπτωση στην οδηγική απόδοση. Σε αρκετές περιπτώσεις προσεγγίζεται η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών στην απόσπαση προσοχής και γίνεται συσχέτιση με την ταχύτητα, τις αλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας (πλέξεις), την πλευρική θέση του οχήματος, την επιβράδυνση ή επιτάχυνση, τα συμβάντα και άλλες μεταβλητές.

  Η διάλεξη αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ: (α) των δημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως ηλικία, φύλο, φυλή, επίπεδο εκπαίδευσης και διάρκεια οδηγικής εμπειρίας, και (β) παραμέτρων οδηγικής συμπεριφοράς, όπως προηγούμενη εμπειρία, πεποιθήσεις, εκτίμηση επικινδυνότητας, επίδραση κοινωνικού περιβάλλοντος, και τα συγκρίνει κάτω από συνθήκες χωρίς και με απόσπαση προσοχής η οποία οφείλεται στη ανάγνωση μηνυμάτων κατά την ώρα της οδήγησης.

  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 203 οδηγών ταξί στην Χονολουλού, Χαβάη των ΗΠΑ, οι οποίοι οδήγησαν σε προσομοιωτή οδήγησης κάτω από συνθήκες μη και απόσπασης προσοχής κατά την ανάγνωση μηνυμάτων την ώρα της οδήγησης. Καταγράφηκαν οκτώ παράμετροι απόδοσης οδήγησης, μεταξύ των οποίων είναι τα συμβάντα διάσχισης διαχωριστικής γραμμής λωρίδας κυκλοφορίας (line encroachment incidents) και ο χρόνος οδήγησης χωρίς οπτική επαφή (blind driving time). Παράλληλα, συλλέχθηκαν πληροφορίες για τους ίδιους τους οδηγούς και την οδηγική τους συμπεριφορά μέσω ερωτηματολογίου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν επαγωγική ανάλυση για τις συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των οδηγών και της απόδοσης οδήγησης και δέντρα αποφάσεων για την επεξήγηση της απόδοσης οδήγησης από τις παραμέτρους συμπεριφοράς, όπως οδηγική εμπειρία, πεποιθήσεις και απόψεις. Αναπτύχθηκαν μοντέλα πολλαπλής τακτικής παλινδρόμησης για την εξήγηση της επίδρασης της ανάγνωσης μηνυμάτων στην οδηγική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας δημογραφικά στοιχεία και στη συνέχεια παραμέτρους συμπεριφοράς. Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα ήταν ότι η φυλή είναι μία από τις κυριότερες παραμέτρους πρόβλεψης. Πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση κατέδειξε την επίδραση της ανάγνωσης μηνυμάτων στις διασχίσεις της διαχωριστικής γραμμής με ακρίβεια 87.6%. Συμπερασματικά, η απόσπαση προσοχής λόγω ανάγνωσης μηνυμάτων κατά την οδήγηση επηρεάζει την οδηγική απόδοση. Οι κυριότερες παράμετροι επιρροής για την πρόβλεψη της απόδοσης της οδήγησης είναι η ηλικία και η φυλή.


   Ομιλητής Εύα Λουκογεωργάκη
  Αναπλ. καθηγήτρια ΑΠΘ
   Θέμα Συστοιχία σημειακών απορροφητών κυματικής ενέργειας σχήματος πεπλατυσμένου σφαιροειδούς μπροστά από κατακόρυφο τοίχο
   Ημερομηνία  19/2/2020, 12:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των θαλάσσιων ΑΠΕ στοχεύουν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας. Οι Σημειακοί Απορροφητές (ΣΑ) αποτελούν διατάξεις πλωτών Μετατροπέων Κυματικής Ενέργειας (ΜΚΕ), ενώ για την απορρόφηση σημαντικού ποσοστού κυματικής ενέργειας είναι σαφές ότι απαιτούνται συστοιχίες πολλών ΜΚΕ. Η επιτελεστικότητα συστοιχιών ΣΑ θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί μέσω εφαρμογής ενός κατακόρυφου «εμποδίου» (π.χ. τοίχος) στην κατάντη πλευρά τους, καθώς στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εκμετάλλευση τόσο του προσπίπτοντος όσου και του περιθλώμενου από το εμπόδιο κυματισμού. Η εν λόγω ιδέα μπορεί παράλληλα να υποστηρίξει την ενσωμάτωση ΜΚΕ με άλλες θαλάσσιες κατασκευές (π.χ. κατακόρυφου μετώπου και πλωτοί κυματοθραύστες), οδηγώντας κατ’ επέκταση σε οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Στην παρούσα διάλεξη, θα παρουσιαστεί στο πεδίο των συχνοτήτων η επιτελεστικότητα μιας συστοιχίας ημι-βυθισμένων ΣΑ σχήματος πεπλατυσμένού σφαιροειδούς, τοποθετημένων μπροστά από έναν κατακόρυφο πακτωμένο τοίχο πεπερασμένου μήκους. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην εφαρμοσμένη αριθμητική μέθοδο (μέθοδος συνοριακών ολοκληρωτικών εξισώσεων), η οποία και συγκρίνεται για ένα μεμονωμένο πλήρως βυθισμένο σφαιροειδές, με μια πρόσφατα ανεπτυγμένη αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιεί το σύστημα κατοπτρικών ιδιομορφών για την έκφραση της εξίσωσης Green. Κατόπιν παρουσιάζονται εκτεταμένα αποτελέσματα με έμφαση: (α) στη σύγκριση της εξεταζόμενης συστοιχίας με συστοιχίες ΣΑ άλλων γεωμετριών και (β) στην επίδραση διαφόρων παραμέτρων σχεδιασμού (π.χ. απόσταση τοίχου-συστοιχίας, μήκος τοίχου) στην επιτελεστικότητα της συστοιχίας. Επιπλέον, καταδεικνύονται οι περιορισμοί της πλέον εφαρμοζόμενης μεθόδου των «εικόνων» (παραδοχή πλήρως ανακλαστικού τοίχου άπειρου μήκους) στον υπολογισμό φορτίσεων που ασκούνται σε συστοιχία κυλινδρικών ΑΣ, ενώ, τέλος, αναφέρονται αντικείμενα μελλοντικής έρευνας.


   Ομιλητής Λευτέρης Ρουχωτάς
  CEO Τρίτωνας Σύμβουλοι Μηχανικοί
  Ιωάννης Μπούνδρης
  Maritime and Environmental Engineer
   Θέμα Σχεδιασμός νέας Μαρίνας Παραλιμνίου, Κύπρος
   Ημερομηνία  4/3/2020, 12:30, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού των λιμενικών υποδομών της νέας Μαρίνας Παραλιμνίου Κύπρου, η οποία προβλέπεται να χωροθετηθεί 5 χιλιόμετρα ανατολικά της ομώνυμης πόλης. Η λιμενολεκάνη της μαρίνας διαμορφώνεται από έναν προσήνεμο μώλο μήκους 650μ. και έναν υπήνεμο μήκους 100μ. αντίστοιχα. Στο σχεδιασμό προβλέπεται η εγκατάσταση εντός της λιμενολεκάνης πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 720μ., καθώς και η κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 500μ με στόχο την παροχή δυνατότητας ελλιμενισμού σε 300 σκάφη. Για το σχεδιασμό του έργου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες και εργασίες πεδίου από εγκατεστημένα στην Κύπρο μελετητικά γραφεία, υπό τον γενικό συντονισμό της ΤΡΙΤΩΝ. Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας τόσο τους Ευρωκώδικες όσο και τις προβλέψεις των σχετικών Κυπριακών προσαρτημάτων σε αυτούς, σε συνδυασμό με τις διεθνείς συστάσεις και προδιαγραφές σχεδιασμού λιμενικών έργων. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εφαρμόσθηκε συνδυασμός από εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και φυσικά μοντέλα. Για τον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού των λιμενικών έργων, χρησιμοποιήθηκαν ανεμολογικές και κυματικές καταγραφές 40 ετών, έγινε μαθηματική προσομοίωση του κυματικού κλίματος τόσο στα ανοιχτά όσο και στην περιοχή του έργου, ενώ εκπονήθηκε ακτομηχανική μελέτη για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στη μορφολογία των παρακείμενων ακτών από την κατασκευή των εξωτερικών έργων. Τέλος, εκπονήθηκε μελέτη για τη διερεύνηση του βαθμού ανανέωσης της ποιότητας των υδάτων στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης μέσω εξειδικευμένου μαθηματικού μοντέλου.


   Ομιλητής Γιώργος Τζιάτζιος
  Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΘ
   Θέμα Αποτίμηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υπόγειους υδατικούς πόρους
   Ημερομηνία  29/4/2020, 12:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Αντικείμενο της έρευνας είναι η αποτίμηση της ποσότητας και η αξιολόγηση της ποιότητας του υπόγειου υδατικού συστήματος της λεκάνης απορροής της Κάρλας, το οποίο δέχεται διπλή επιβάρυνση τόσο από την αγροτική υπερ εκμετάλλευση όσο και από την εκτεταμένη εφαρμογή αγροχημικών προϊόντων.

  Η διερεύνηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού πραγματοποιήθηκε μέσω της μαθηματικής προσομοίωσης της υπόγειας ροής και της μαθηματικής προσομοίωσης της συναγωγής και διασποράς των νιτρικών στον υδροφορέα της λίμνης Κάρλας, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια διαχείρισης. Ο κώδικας Modflow χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της υπόγειας ροής και o κώδικας MT3DMS για την προσομοίωση της ρύπανσης. Οι δύο κώδικες περιλαμβάνονται στο υπολογιστικό πακέτο του Groundwater Modeling System (GMS). Η μελέτη της ρύπανσης του υδροφορέα από νιτρικά πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων. Η φόρτιση νιτρικών, η οποία διαφέρει εποχιακά, εφαρμόστηκε για κάθε τύπο καλλιέργειας και η έκπλυση νιτρικών υπολογίστηκε για κάθε καλλιέργεια με το αγρονομικό μοντέλο GIS-based Environmental Policy Integrated Climate model (GEPIC). Η έρευνα ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδατικών πόρων, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, με την χρήση πέντε (5) συζευγμένων κλιματικών Μοντέλων Γενικής Κυκλοφορίας (GCM) + Περιοχικών/Περιφερειακών Κλιματικών Μοντέλων (RCM) για την εφαρμογή ενός Αντιπροσωπευτικού Μονοπατιού Συγκέντρωσης (Representative Concentration Pathways - RCP 4.5, μέσο κλιματικό σενάριο).


   Ομιλητής Dr. Christos Pouliaris
  Geologist
   Θέμα Integration of natural and manmade systems into an urban environment
   Ημερομηνία  28/5/2020, 11:00 - 12:00, Zoom Room : us02web.zoom.us/j/83367539679?pwd=WmpzOVY3enEyK2lhTkVJVE8rNzZpdz09
   Περίληψη This webinar focuses on how the natural environment is affected and altered by the introduction of an urban settlement, with some emphasis on the groundwater resources management.

  Dr. Christos Pouliaris is a geologist. His scientific interests focus on water resources management, hydrogeology, groundwater modeling and hydrology of karst regions. Since 2014 he has participated in several EU funded projects dealing with various topics in water science. In Water4Cities he is associated with the Municipal Enterprise of Water Supply and Sewerage of Skiathos, working on water supply related issues.
 • 2018 - 2019 +

   Ομιλητής Armando Di Nardo
  Associate professor, PhD, Coordinator of European IP Water Action Group CTRL+SmartWaterNetwork
  Department of Engineering (Università della Campania Luigi Vanvitelli)
  Istituto Sistemi Complessi (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
   Θέμα Divide and Conquer: Water network partitioning of Smart Water Networks
   Ημερομηνία  26/9/2018
   Περίληψη The recent development of ICT (Information & Communication Technology) allowed to transfer some innovations also to water networks contributing to develop the new era of Smart Water Networks. In particular, the possibility of inserting remote control valves and flow meters in Water Distribution Systems (WDS) allows the implementation of the paradigm of “divide and conquer”, that consists into divide a large water network into k smaller subsystems, in order to simplify and improve the management of water supply system. Indeed, the partitioning of the network into hydraulically independent subsystems or districts, called District Meter Areas (DMA), can significantly help the operators for water loss detection and pressure management and for water safety of WDS. When DMAs are permanent, the technique is called Water Network Partitioning (WNP). Traditionally, the WNP is based on empirical and ‘trial and error’ approaches used with hydraulic simulation, which are difficult to apply to large water networks because the insertion of gate valves reduces the hydraulic performance of network increasing significantly energy losses. Recently some heuristic procedures, based on different techniques (graph theory, spectral clustering, recursive and multiagent approaches, etc.) showed that is possible to find automatically optimal solutions. The lecture will show that advantages of the application of the paradigm of divide and conquer and some recent procedures to obtain optimal water network partitioning of Smart Water Networks.


   Ομιλητής Λάμπρος Κούτας
  Επίκουρος Καθηγητής
   Θέμα Σύνθετα υλικά νέας γενιάς για την ενίσχυση κατασκευών Ο.Σ. και τοιχοποιίας
   Ημερομηνία  28/11/2018
   Περίληψη Λόγω της γήρανσης των υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (Ο.Σ.) και τοιχοποιίας, αλλά και των αυξημένων απαιτήσεων των σύγχρονων κανονισμών, η μεγαλύτερη μερίδα τέτοιων κατασκευών παρουσιάζεται να είναι τρωτή, κυρίως, απέναντι σε έντονες σεισμικές διεγέρσεις. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το κόστος κατεδάφισης και επανακατασκευής τους είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαγορευτικό, τότε η λύση της δομικής αναβάθμισής τους μέσω τεχνικών ενίσχυσης αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο.

  Η παρούσα διάλεξη έχει ως στόχο την εισαγωγή στην χρήση ενός σύνθετου υλικού νέας γεννιάς για την ενίσχυση κατασκευών Ο.Σ. και τοιχοποιίας. Το υλικό αυτό που αποκαλείται “Textile-Reinforced Mortar (TRM)”, αποτελείται από πλέγμα ινών με εξαιρετική εφελκυστική αντοχή (π.χ. ίνες άνθρακα, υάλου, βασάλτη), που εμβαπτίζεται σε κονίαμα συνήθως τσιμεντοειδούς σύστασης. Θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα αποτελέσματα από μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών που εκπονήθηκαν τα τελευταία περίπου 7 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και στο Πανεπιστήμιο του Nottingham. Aπό τις πειραματικές δοκιμές που ξεκινούν από το επίπεδο του υλικού και φτάνουν έως και το επίπεδο της κατασκευής, προκύπτει ότι οι τεχνικές ενίσχυσης με χρήση του νέου αυτού υλικού αποτελούν μια βιώσιμη, φιλικότερη στο περιβάλλον, πιο οικονομική και εν γένει πολλά υποσχόμενη εναλλακτική έναντι άλλων ανταγωνιστικών υλικών ενίσχυσης.


   Ομιλητής Γεώργιος Αρχοντίτσης
  Καθηγητής, University of Toronto
   Θέμα Μαθηματικά μοντέλα στις περιβαλλοντικές επιστήμες: Χρήσιμα εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή απλά «παλάτια στη άμμο»;
   Ημερομηνία  5/12/2018
   Περίληψη Τα μαθηματικά μοντέλα αποτελούν ένα αναπόσπαστο μεθοδολογικό εργαλείο στις περιβαλλοντικές επιστήμες για την κατανόηση οικοσυστημικών διεργασιών, την ανάλυση διαχειριστικών σεναρίων, και την πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Παρόλα αυτά, η επιστημονική μεθοδολογία των μαθηματικών μοντέλων και η αξιοπιστία τους ως βάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και γενικότερα της περιβαλλοντικής πολιτικής έχουν αμφισβητηθεί έντονα. Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την αξιολόγηση του σφάλματος και της αβεβαιότητας που διέπει τις προβλέψεις των μαθηματικών μοντέλων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επίτευξη μιας ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι στατιστικές τεχνικές βασισμένες σε Bayesian statistics αποτελούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση της αβεβαιότητας και του σφάλματος των μοντέλων. Η παρουσίαση μου περιλαμβάνει μια σειρά από παραδείγματα περιβαλλοντικών προβλημάτων (ευτροφισμός, κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, ποιότητα νερού), όπου η χρήση αυτής της μεθοδολογίας έχει δώσει αξιόπιστες λύσεις.


   Ομιλητής Δρ. Ιωάννης Αδάμος
  Διδάσκων ΠΘ
   Θέμα Ανάπτυξη μοντέλων διείσδυσης εκστρατειών οδικής ασφάλειας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην οδηγική συμπεριφορά (Modeling the impact of road safety communication campaigns and training programs on driving behavior)
   Ημερομηνία  10/12/2018
   Περίληψη Η κόπωση κατά την οδήγηση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων, τραυματισμών και θανάτων. Σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία, οι επαγγελματίες οδηγοί αποτελούν μια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη ομάδα χρηστών, με μεγάλη πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα λόγω κόπωσης.

  Στο πλαίσιο της παρούσας διάλεξης θα γίνει εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, το οποίο διευκολύνει: α) τον σχεδιασμό επεμβάσεων οδικής ασφάλειας, όπως είναι οι εκστρατείες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, β) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, γ) την εκτίμηση της διείσδυσής τους στην οδηγική συμπεριφορά και δ) την ανάπτυξη μοντέλων για την πρόβλεψη των προθέσεων και της συμπεριφοράς των οδηγών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Το πλαίσιο επικυρώθηκε σε πανελλήνια εκστρατεία με θέμα την οδηγική κόπωση και σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κόπωση, το οποίο επιμόρφωσε 162 επαγγελματίες οδηγούς μεγάλης εταιρείας δομικών υλικών στην Ελλάδα. Εφαρμόζοντας ένα πλήρες πλάνο αξιολόγησης, έγιναν έρευνες δηλωμένων προτιμήσεων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της εκστρατείας, και πριν και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

  Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, συλλέχθηκαν αντικειμενικά στοιχεία (ταχύτητα, διάρκεια οδήγησης) από τους δορυφορικούς ανιχνευτές στίγματος (GPS) των φορτηγών οχημάτων των επαγγελματιών οδηγών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων. Ο στόχος ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ της δηλωμένης συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς που καταγράφεται από την πραγματική οδήγηση, όπως και ο βαθμός διείσδυσης της εκπαίδευσης στην αλλαγή της συμπεριφοράς των οδηγών προς την ασφαλή κατεύθυνση.

  Διαπιστώθηκε πως οι αλλαγές στη συμπεριφορά των οδηγών δεν αντικατοπτρίζουν απευθείας την πραγματική συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς οδικής ασφάλειας. Για την ακριβέστερη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας επεμβάσεων από αντικειμενικές μετρήσεις (π.χ. GPS), απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα συλλογής δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, οι μετρήσεις δηλωμένης συμπεριφοράς αποδεικνύεται ότι είναι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές της συμπεριφοράς. Προτείνεται σφαιρική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των δυο μεθόδων, πριν την εφαρμογή τους σε επεμβάσεις οδικής ασφάλειας.


   Ομιλητής Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
  Καθηγητής, School of Engineering, University of Birmingham
   Θέμα Υπερυψηλοί χαλύβδινοι πύργοι ανεμογεννητριών. Eρευνητικές προκλήσεις και ανοικτά θέματα.
   Ημερομηνία  13/2/2019
   Περίληψη Ο άνεμος έχει καταστεί σήμερα η πρώτη πηγή παραγωγής αειφόρου ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Καναδά, και η δεύτερη στην Κίνα ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών επιτευγμάτων στο πεδίο της Αιολικής ενέργειας τα οποία είναι σήμερα αλματώδη, όμως παρά το γεγονός αυτό, απαιτούνται περαιτέρω τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις στα ανοικτά προβλήματα σχεδιασμού τους.

  Στο πλαίσιο αυτό, στη διάλεξη θα παρουσιαστούν ορισμένα σημαντικά θέματα Μηχανικού τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών, ενώ θα συζητηθούν επίσης ανοικτά ερευνητικά θέματα που αποτελούν προκλήσεις για τους ερευνητές που εστιάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες στα συστήματα ενέργειας από άνεμο. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχεδιασμού υπερυψηλών χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών, καθώς επίσης και ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τις συνδέσεις υπεράκτιων πύργων ανεμογεννητριών μέσω κονιάματος πολύ υψηλής αντοχής και στοιχείων διάτμησης.


   Ομιλητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
  Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Offshore wind energy
   Ημερομηνία  13/3/2019
   Περίληψη Η βιομηχανία παραγωγής ενέργειας σε υπεράκτιες περιοχές είναι ο ταχύτερος αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως. Οι ανεμογεννήτριες ανοιχτής θαλάσσης υπερέχουν συγκριτικά με τις χερσαίες δεδομένου ότι σχεδιάζονται και εγκαθίστανται στοχεύοντας στην εκμετάλλευση του τεράστιου αιολικού δυναμικού στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η εγκατάσταση μακριά από κατοικήσιμες περιοχές αυξάνει την κοινωνική αποδοχή. Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα ανήλθαν στα 18 εκ € το 2016 και 8 εκ € το 2017, μεγέθη τα οποία αντιστοιχίζονται σε νέες εγκαταστάσεις ισχύος 18GW και 8GW. Εντούτοις η εν λόγω τεχνολογία αναπτύσσεται με δυναμικούς ρυθμούς με νέα σχέδια εγκατάστασης που έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση του «καθαρού» και αυξημένου αιολικού δυναμικού στην ανοιχτή θάλασσα. Οι πλωτές ανεμογεννήτριες και τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα αποτελούν πλέον το καινούριο σύνορο προς την κατεύθυνση εκμετάλλευσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.


   Ομιλητής Σπύρος Καραμάνος
  Καθηγητής ΠΘ
   Θέμα Σωλήνες Διπλού Τοιχώματος. Εφαρμογές Αγωγών Υδρογονανθράκων σε Μεγάλα Θαλάσσια Βάθη.
   Ημερομηνία  22/5/2019
   Περίληψη Οι σωλήνες διπλού τοιχώματος χρησιμοποιούνται σε αγωγούς μεταφοράς υδρογονανθράκων για την αποφυγή εσωτερικής διάβρωσης. Συγκεκριμένα, ένας λεπτότοιχος σωλήνας από ανοξείδωτο κράμα εισάγεται ως επένδυση μέσα σε έναν παχύτερο σωλήνα από χάλυβα υψηλής αντοχής. Η εργασία εστιάζει σε σωλήνες διπλού τοιχώματος, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών σε βάθη που συχνά ξεπερνούν τα 1,500 μέτρα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η πόντιση του αγωγού γίνεται με την μέθοδο της «ανέμης», όπου ο σωλήνας υπόκειται σε ισχυρές καμπτικές παραμορφώσεις μέχρι και 2%, κατά το τύλιγμά του στην «ανέμη». Ο μονόπλευρος περιορισμός του εσωτερικού σωλήνα από τον εξωτερικό και η αλληλεπίδραση των 2 τοιχωμάτων τους έχει σημαντική επιρροή στην τιμή της καμπυλότητας όπου παρατηρείται η έναρξη τοπικού λιγισμού στον λεπτότοιχο σωλήνα. Το πρόβλημα επιλύεται αριθμητικά, με μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία. Η ανάλυση παρακολουθεί την εξέλιξη τάσεων, παραμορφώσεων και τοπικών υβώσεων, ενώ η κατεργασία διαμόρφωσης του διπλού σωλήνα λαμβάνεται υπόψη με εύρωστο τρόπο και υπολογίζεται η επιρροή της στο προσδιορισμό της καμπυλότητας έναρξης του τοπικού λυγισμού. Τα αριθμητικά αποτελέσματα συγκρίνονται επιτυχώς με υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα.
 • 2017 - 2018 +

   Ομιλητής Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου
  Υποψήφιος Διδάκτωρ
   Θέμα Διερεύνηση της απόκρισης υπεράκτιων κατασκευών υποβαλόμενες στο φορτίο θαλάσσιων κυματισμών
   Ημερομηνία  4/10/2017
   Περίληψη Ο ασφαλής σχεδιασμός ενός υπέρακτιου έργου (εξέδρα πετρελαίου) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή υπολογισμό του κυματικού φορτίου. Μέχρι σήμερα, η πρόβλεψη του κυματικού πεδίου και επομένως του κυματικού φορτίου όταν αλληλεπιδρά με κατασκευές είναι εξαιρετικά σύνθετη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με απλοποιητικές στατικές ή δυναμικές μεθόδους που συχνά χρησιμοποιούνται στη πράξη οδηγεί συχνά σε αντι-οικονομικούς ή μη ασφαλείς σχεδιασμούς. Η παρουσίαση αφορά στα αποτελέσματα της ανάλυσης ενός εύκαμπτου πύργου (compliant tower) εδραζώμενο σε βαθιά νερά (510m) και την προσομοίωση των πειραμάτων που διεξάχθηκαν για ένα χωροδικτύωμα (jacket tower) σε ενδιάμεσα βάθη. Η παρουσίαση εστιάζει στην ανάλυση του κυματικού πεδίου με χρήση γραμμικών ή μη γραμμικών κυματικών μοντέλων και στο είδος των στατικών/δυναμικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται.


   Ομιλητής Κώστας Συρμακέζης
  Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Ο ρόλος και οι ενέργειες του Πολιτικού Μηχανικού κατά τον ανασχεδιασμό των ιστορικών κατασκευών και μνημείων
   Ημερομηνία  29/10/2017
   Περίληψη Στη διεπιστημονική προσπάθεια που απαιτείται για τον ανασχεδιασμό – αποκατάσταση μιας ιστορικής κατασκευής ή ενός μνημείου, ο ρόλος του πολιτικού μηχανικού, που καλύπτει κυρίως τον τομέα της ασφάλειας, είναι κυρίαρχος.

  Στη διάλεξη αυτή θα αναπτυχθούν οι πτυχές αυτού ακριβώς του ρόλου και θα περιγραφούν οι αντίστοιχες ενέργειες που απαιτούνται.

  Η διάλεξη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται η συμμετοχή του πολιτικού μηχανικού μέσα στην διεπιστημονική ομάδα που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και τούτο διότι το θέμα «ασφάλεια» δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες παραμέτρους του σχεδιασμού, όπως η λειτουργικότητα, η αισθητική, η οικονομικότητα, αλλά, προκειμένου για την υπόψη κατηγορία δομημάτων, και την αναστρεψιμότητα των μέτρων αποκατάστασης.

  Στο δεύτερο μέρος, θα περιγραφούν με κωδικοποιημένη μορφή τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά την εκπόνηση μιας μελέτης αποκατάστασης μιας ιστορικής κατασκευής ή ενός μνημείου. Τα στάδια αυτά είναι α) η συλλογή – αξιολόγηση γενικών στοιχείων, β) ο έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης, γ) η πρόταση αποκατάστασης – ανασχεδιασμού των επεμβάσεων και δ) η κατασκευαστική υλοποίηση του έργου.

  Στο τρίτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα πλήρες παράδειγμα, μιας πραγματικής περίπτωσης ιστορικής κατασκευής.


   Ομιλητής Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
  Καθηγητής, School of Engineering, University of Birmingham
   Θέμα Σχεδιασμός χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών. Προκλήσεις και ανοικτά θέματα προς διερεύνηση.
   Ημερομηνία  25/4/2018
   Περίληψη Καθώς τα τεχνολογικά επιτεύγματα στον χώρο της Αιολικής ενέργειας είναι σήμερα αλματώδη, ο άνεμος έχει καταστεί η πρώτη πηγή παραγωγής αειφόρου ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ και στον Καναδά, και η δεύτερη στην Κίνα. Παρά το αισιόδοξο αυτό γεγονός, το ποσοστό της ενέργειας από άνεμο παγκοσμίως ήταν την προηγούμενη χρονιά μικρότερο του 5% της συνολικής ενέργειας στον πλανήτη, ποσοστό που προφανώς απέχει πολύ από τον στόχο εκείνο που θα επέφερε την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Παρά το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία ανά την υφήλιο πλέον των 350.000 συστημάτων παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο, η Αιολική ενέργεια η οποία σημειωτέον αποτελεί τυπικό δείγμα διεπιστημονικού ερευνητικού τομέα, απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις και καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις στα ανοικτά προβλήματα σχεδιασμού και παραγωγής των συστημάτων Αιολικής ενέργειας.

  Στο πλαίσιο αυτό, στη διάλεξη θα παρουσιαστούν ορισμένα σημαντικά θέματα του σχεδιασμού χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών από την πλευρά του Πολιτικού Μηχανικού και της διαδικασίας βιομηχανικής παραγωγής τους και θα συζητηθούν ανοικτά ερευνητικά θέματα που αποτελούν προκλήσεις για τους ερευνητές που εστιάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες στα συστήματα ενέργειας από άνεμο. Επίσης θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα των έργων Η2020: HISTWIN Ι, ΙΙ και _Plus, SHOWTIME, WINERCOST και ΗYPERTOWER τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και είχαν ως ερευνητικό τους αντικείμενο καινοτομίες στον σχεδιασμό πύργων ανεμογεννητριών.


   Ομιλητής Βασιλική Κ. Τσουκαλά
  Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ
   Θέμα Evaluation and Prioritization of Erosion Protection Measures
   Ημερομηνία  2/5/2018
   Περίληψη Περίληψη Αναλυτική διερεύνηση του φαινομένου της διάβρωσης στο παράκτιο μέτωπο από την παραλία Αυλίδας προς την περιοχή Βαθύ στο Δήμο Χαλκίδας. Με βάση την εκτίμηση των υφισταμένων προβλημάτων διάβρωσης και την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων/ μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, προτείνεται προτεραιότητα στις άμεσες δράσεις - προτείνονται μέτρα για την προστασία της υπάρχουσας υποδομής. Λόγω της τουριστικής αξίας της περιοχής, δίνεται έμφαση στην ανάλυση της εξέλιξης του φαινομένου διάβρωσης υπό διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής.


   Ομιλητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
  Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Εφαρμογή BIM & PAPERLESS DESIGN και ο νέος ρόλος των μηχανικών στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας και δικτύου
   Ημερομηνία  23/5/2018
   Περίληψη Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση παραδειγμάτων χρήσης τεχνολογίας Β.Ι.Μ. για το σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων ενεργειακών έργων σε όλο τον κόσμο.

  Η τεχνολογία αυτή αποτελεί τον βασικό κρίκο επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων για την κατασκευή των έργων αυτών μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, και δημιουργεί το υπόβαθρο ώστε η δεδομένη γεωγραφική ποικιλομορφία μεταξύ των συντελεστών να αποτελεί το στρατηγικό πλεονέκτημα στην εξέλιξή τους.

  Με την παρούσα διάλεξη θα επιχειρήσουμε να ενθαρρύνουμε μηχανικούς και εταιρίες να ξεπεράσουν τους φραγμούς παλιότερων χρόνων ώστε να τολμήσουν να συμμετέχουν σε μια παγκόσμια αλυσίδα υψηλής αξίας και δικτύου εργασίας.
 • 2016 - 2017 +

   Ομιλητής Αθανάσιος Γαλάνης
  Διδάκτορας ΠΘ
   Θέμα Αυτόνομα οχήματα και έξυπνη οδική υποδομή: Τεχνολογική εξέλιξη και μελλοντικές προκλήσεις
   Ημερομηνία  9/11/2016
   Περίληψη Στις αρχές του 21ου αιώνα, η ανάγκη για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών οδήγησε σε μια τεχνολογική επανάσταση, αυτήν του «αυτόνομου» οχήματος. Στην παρούσα διάλεξη θα παρουσιαστούν η έννοια και τα στάδια τεχνολογικής εξέλιξης των αυτόνομων οχημάτων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, τα εκτιμώμενα κόστη και οφέλη τους, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης και οι προοπτικές εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η έννοια της έξυπνης οδικής υποδομής που αναφέρεται τόσο στην έννοια της βιωσιμότητας των οδών όσο και στην επικοινωνία μεταξύ του οδικού περιβάλλοντος και των οχημάτων, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και των συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.


   Ομιλητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος
  Καθηγητής
   Θέμα Αριθμητική προσομοίωση κατασκευής σηράγγων με μετροπόντικα
   Ημερομηνία  23/11/2016
   Περίληψη Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται συνεχής βελτίωση των μηχανών κατασκευής σηράγγων τύπου TBM (Tunnel Boring Machines), οι οποίες σε συνδυασμό με την άσκηση πιέσεων εξισορρόπησης των εδαφικών ωθήσεων (Earth Pressure Balanced, EPB) βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε σήραγγες εντός αστικών περιοχών. Η δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού των καθιζήσεων με εφαρμογή κατάλληλων πιέσεων στο μέτωπο της σήραγγας, γύρω από την ασπίδα προστασίας και πίσω από τη μόνιμη επένδυση καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική ειδικά στην περίπτωση αλληλεπίδρασης με κτήρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις σήραγγες.

  Παραμένουν εντούτοις αρκετά ερωτήματα αναφορικά με το βαθμό επίπτωσης των παραμέτρων αυτών και τη βέλτιστη ρύθμιση τους ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια (έλεγχος καταναγκασμών σε γειτνιάζοντα κτήρια) με περιορισμό εκδήλωσης φαινομένων χαλάρωσης ή συγκέντρωσης τάσεων στην περιοχή περί τη σήραγγα και τη μόνιμη επένδυση. Οι πρώτες προσπάθειες προσομοίωσης της μεθόδου κατασκευής TBM-EPB ήταν σχετικά απλοποιημένες και περιορίζονταν σε διδιάστατη ανάλυση (2D), ενώ κατά τις αρχικές τριδιάστατες αναλύσεις αγνοείτο η αλληλεπίδραση μεταξύ TBM, του ενέματος περί την ασπίδα και τη μόνιμη επένδυση ή λαμβανόταν υπόψη με θεώρηση ισοδύναμων κατανεμημένων φορτίων στην περιφέρεια της εκσκαφής.

  Η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των αριθμητικών μεθόδων δίνει σήμερα τη δυνατότητα πολυσταδιακής τριδιάστατης ανάλυσης κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανωτέρω συνιστώσες του προβλήματος. Κατά την παρουσίαση περιγράφεται η μεθοδολογία εφαρμογής στο μετρό Θεσσαλονίκης, δίνονται τα αποτελέσματα μετακινήσεων και αποτιμώνται οι επιπτώσεις σε και από κτήρια που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του προβλήματος.


   Ομιλητής Χρυσή Λασπίδου
  Αν. Καθηγήτρια
   Θέμα Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) για την αποδοτική χρήση νερού σε επίπεδο σπιτιού και πόλης: Το Ευρωπαϊκό FP7 πρόγραμμα ISS-EWATUS
   Ημερομηνία  7/12/2016
   Περίληψη Το ISS-EWATUS αποτελεί μία διεπιστημονική προσπάθεια ειδικών στη Διαχείριση Υδάτων και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) να αναπτύξουν ένα έξυπνο σύστημα υποστήριξης για την αποδοτική χρήση νερού και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα ανέπτυξε διάφορες καινοτόμες ICT μεθοδολογίες με στόχο τη διερεύνηση της ανεκμετάλλευτης δυνατότητας για εξοικονόμηση νερού. Ο στόχος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου πολυπαραγοντικού συστήματος ικανού να βελτιστοποιεί τη διαχείριση νερού και να μειώνει τη χρήση του σε πολλαπλά επίπεδα. Σε επίπεδο πόλεως, αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διαρροών του δικτύου ύδρευσης, μέσα από δυναμική ρύθμιση της πίεσης του δικτύου, ώστε αυτή να είναι προσαρμοσμένη στη ζήτηση. Επίσης διερευνήθηκαν τα ενδεχόμενα οφέλη διαφορετικών προσαρμοσμένων τιμολογιακών πολιτικών στην καταναλωτική συμπεριφορά. Σε επίπεδο οικίας, ένα πληροφοριακό σύστημα που συλλέγει δεδομένα κατανάλωσης νερού στοχεύει στην αύξηση της επίγνωσης του καταναλωτή, με την παρουσίαση των δεδομένων σε κατανοητές μορφές σε έξυπνες συσκευές όπως, smartphone και tablet, ενώ παράλληλα αναπαράγονται σχετικές συμβουλές γύρω από το θέμα της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των νέων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση νερού. Το ISS-EWATUS αναπτύχθηκε και βαθμονομήθηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μελέτης, τη Σκιάθο και το Sosnowiec της Πολωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ευελιξία και η ευπροσαρμοστικότητά του σε διαφορετικά περιβάλλοντα ύδρευσης.


   Ομιλητής Δημήτριος Σοφιανόπουλος
  Καθηγητής
   Θέμα Δυναμική Απόκριση Υπεράκτιων Κατασκευών Ι. Εισαγωγικά Στοιχεία
   Ημερομηνία  14/12/2016
   Περίληψη Μέσω της Διάλεξης αυτής θα δοθεί μια μάλλον σύντομη περιγραφή των προκαταρκτικών εκείνων γνώσεων, οι οποίες απαιτούνται για την διερεύνηση και την κατανόηση της δυναμικής απόκρισης υπεράκτιων κατασκευών. Η εν λόγω απόκριση είναι όντως πολυπαραμετρική και ισχυρά μη γραμμική, ενώ παράλληλα εμπλέκει διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

  Προς τούτο, θα απευθυνθούμε στα παρακάτω:
  1. Μια σύντομη επισκόπηση της Δυναμικής των Κατασκευών,
  2. Το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο (μαθηματικό και Μηχανικού),
  3. Κάποιες προτεινόμενες βιβλιογραφικές αναφορές και λογισμικό, καθώς και
  4. Τα βασικά στοιχεία της δυναμικής των παράκτιων κατασκευών.

  Ειδικότερα, και εστιάζοντας στο τέταρτο από τα ως άνω σημεία, θα παρουσιαστούν:
  (α) Κατασκευές στο Υπεράκτιο Περιβάλλον και τύποι αυτών
  (β) Προκλήσεις για τον μελετητή, όπως φορτία και υλικά
  (γ) Προσομοίωση και Ανάλυση
  (δ) Πειραματική Αξιολόγηση


   Ομιλητής Αλέξανδρος Κουλίδης
  Στέλεχος ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ
   Θέμα Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Βασικές πτυχές, νέο θεσμικό πλαίσιο, έμπρακτες εφαρμογές
   Ημερομηνία  21/3/2017
   Περίληψη Η διάλεξη του Αλέξανδρου Κουλίδη αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι βασικές πτυχές του θέματος περιλαμβάνουν έννοιες όπως η καταλληλότητα της προληπτικής δράσης, η ανθρωποκεντρική βάση της προστασίας του περιβάλλοντος και ο εξισορροπητικός χαρακτήρας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στη συνέχεια, αναλύεται το νέο θεσμικό πλαίσιο, με αναφορά τόσο στην προέλευσή του από το ενωσιακό δίκαιο, όσο και στη χαρτογράφηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην πράξη. Επισκοπείται επίσης το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών μελετών και τα κρίσιμα σημεία κάθε κεφαλαίου τους. Η διάλεξη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση έμπρακτων περιπτώσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης μεγάλων έργων, στο πλαίσιο της οποίας αναλύονται οι προκλήσεις που ανακύπτουν στη διάρκεια της διαδικασίας, οι απαιτήσεις των επιμέρους επιστημονικών ζητημάτων και τέλος τα πρακτικά αποτελέσματα της διαδικασίας.


   Ομιλητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
  Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Δυναμική συμπεριφορά αγωγών μεταφοράς ρευστών με εφαρμογές στο θαλάσσιο περιβάλλον
   Ημερομηνία  3/5/2017
   Περίληψη Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της δυναμικής συμπεριφοράς αγωγών για θαλάσσιες εφαρμογές. Περιγράφονται όλοι οι γνωστοί μηχανισμοί που επηρεάζουν τη χρονική μεταβολή των εντατικών τους μεγεθών η οποία ακολούθως είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση φαινομένων κόπωσης. Γίνεται μία γενική περιγραφή των διατάξεων αγωγών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρευστών. Εξάγονται οι εξισώσεις δυναμικής ισορροπίας και περιγράφονται συνοπτικά οι μέθοδοι επίλυσής τους. Γίνεται ανάλυση όλων των πιθανών και γνωστών επιδράσεων με σημαντικά αποτελέσματα στη δομική ακεραιότητα των αγωγών. Περιληπτικά, γίνεται συζήτηση επί θεμάτων όπως, τα μοντέλα εσωτερικής ροής, τις διανεμημένες δυνάμεις και του τρόπου εκτίμησής τους, τα φαινόμενα υψίσυχνων ταλαντώσεων λόγω αποκόλλησης φύλλων στροβιλότητας, την ενσωμάτωση ανωστικών σωμάτων κατά μήκος των αγωγών, την αλληλεπίδραση με τον πυθμένα και τέλος τα φαινόμενα δυναμικού λυγισμού και συμπιεστικής φόρτισης.


   Ομιλητής Kυριάκος Ψύχας
  Προϊστάμενος Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας Ατμόσφαιρας
   Θέμα Κλιματική Αλλαγή & Ευρωπαϊκή πρακτική – Ο οδικός Χάρτης από την Κοπεγχάγη στο Παρίσι
   Ημερομηνία  9/5/2017
   Περίληψη Συνοπτική παρουσίαση των τελευταίων δεδομένων στα θέματα κλιματικής αλλαγής μέσω και των πρόσφατων εξελίξεων στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών με έμφαση στην Συμφωνία των Παρισίων και θα αναπτυχθούν οι βασικές πολιτικές, μέτρα και στόχοι για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η παρουσίαση θα εστιάσει σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που προωθούνται όπως π.χ. η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση άνθρακα και θα εξεταστούν οι προοπτικές στο ιδιαίτερο θέμα της κλιματικής προσαρμογής και οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την καινούργια ελληνική νομοθεσία.


   Ομιλητής Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
  Καθηγητής, School of Engineering, University of Birmingham
   Θέμα Εφαρμογές χάλυβα υψηλής αντοχής σε κατασκευές μεγάλου ανοίγματος ή μεγάλου ύψους
   Ημερομηνία  2/6/2017
   Περίληψη Η χρήση χαλύβων υψηλής αντοχής (400 έως 960/1100 ΜPa) οδηγεί σε σημαντικά ελαφρότερες κατασκευές εφόσον αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί λυγηρότητας και παραμορφώσεων. Παρόλο που οι χάλυβες υψηλής αντοχής χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία μηχανημάτων από δεκαετίες, ο αριθμός εφαρμογών τους σε κτίρια παραμένει ακόμη και σήμερα περιορισμένος. Οι σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες έχουν ως στόχο τη διερεύνηση καινοτόμων διατομών μελών, συνδέσεων και μεθόδων σχεδιασμού συμπεριλαμβανόμενων των τεχνολογιών προέντασης που επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων χρήσης χαλύβων υψηλής αντοχής. Η παρουσίαση εστιάζεται σε εφαρμογές κατασκευών μεγάλου ανοίγματος, δείγματος χάριν κλειστών σταδίων και εκθεσιακών χώρων, καθώς επίσης και σε υψηλούς χαλύβδινους πύργους ανεμογεννητριών.
 • 2015 - 2016 +

   Ομιλητής Θ. Χωρίκης
  Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   Θέμα Monsters of the deep: Rogue Waves
   Ημερομηνία  30/3/2016
   Περίληψη It is common for mid-ocean storm waves to reach seven meters in height, and in extreme conditions such waves can reach heights of fifteen meters. However, for centuries maritime folklore told of the existence of vastly more massive waves that could appear without warning in mid-ocean, against the prevailing current and wave direction, and often in perfectly clear weather. These waves are called rogue waves. A rogue wave is a highly localized phenomenon both in space and duration, most frequently occurring far out at sea. Historically oceanographers have discounted these reports as tall tales, i.e. the embellished stories of mariners with too much time at sea. But in the last years scientists have discovered strong evidence indicating that such massive rogue waves do exist and while the phenomenon has become the subject of recent scientific study, their origin still remains a mystery of the deep. The generating mechanisms of these waves will be the focus of this talk.


   Ομιλητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος
  Καθηγητής
   Θέμα Ανάλυση και Σχεδιασμός Συνδυασμένων Θεμελιώσεων
   Ημερομηνία  6/4/2016
   Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η πρόταση απλουστευμένης και απλής μεθοδολογίας σχεδιασμού συνδυασμένων θεμελιώσεων στην οποία λαμβάνονται υπόψη η αλληλεπίδραση εδάφους – πασσάλων – κοιτόστρωσης με δυνατότητα συνδυασμού φορτίσεων και άμεσου σχεδιασμού των συστατικών στοιχείων. Η ασφάλεια και οικονομία, η οποία συνοδεύει τη θεώρηση συνδυασμένων θεμελιώσεων (Combined Pile Raft Foundation, CPRF), έχει καταστήσει την προσέγγιση αυτή ελκυστική, ιδιαίτερα στην περίπτωση σημαντικών έργων (ουρανοξύστες, βάθρα γεφυρών μεγάλων ανοιγμάτων).

  Στις συνδυασμένες θεμελιώσεις τα φορτία της ανωδομής μεταφέρονται εν μέρει στους πασσάλους και εν μέρει στην κοιτόστρωση με τρόπο σύνθετο, καθιστώντας το θέμα της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής ιδιαίτερα πολύπλοκο. Παρά την πρόσφατη ανάπτυξη των υπολογιστικών δυνατοτήτων και την πρόταση αποτελεσματικότερων μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης παραμένει πρακτικά ανέφικτη η εφαρμογή τρισδιάστατης ανάλυσης κατά την οποία λαμβάνονται όλοι οι καθοριστικοί παράγοντες απόκρισης υπόψη (μη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους, μη γραμμική συμπεριφορά στη διεπιφάνεια εδάφους- πασσάλων, συνδυασμοί φορτίσεων από την ανωδομή).

  Η προτεινόμενη μέθοδος πέραν της απλούστευσης δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε προγράμματα ανάλυσης κατασκευών και διαστασιολόγησης δομικών στοιχείων.


   Ομιλητής Δρ. Χρήστος Παπαϊωάννου
  Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ
   Θέμα Η συμβολή της τεχνικής σεισμολογίας στην προστασία των έργων υποδομής
   Ημερομηνία  13/4/2016
   Περίληψη Στα πλαίσια του ζωτικού προβλήματος του περιορισμού των απωλειών και της προστασίας των ανθρώπινων ζωών λόγω της γένεσης ισχυρών σεισμών η Τεχνική Σεισμολογία στη συνεργασίας με την Αντισεισμική Μηχανική μπορεί να συμβάλλει στο τελικό στόχο με σημαντική επιτυχία. Για να υλοποιηθεί αυτό απαιτούνται αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία να βασίζονται στην επεξεργασία δεδομένων μεγάλων χρονικού διαστήματος, με τη χρήση λογισμικών αυξημένων δυνατοτήτων και τη συνεκτίμηση των αβεβαιοτήτων όλων των σταδίων μίας αντίστοιχης μελέτης.

  Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής δίνονται οι πληροφορίες και τα στάδια για τον αξιόπιστο υπολογισμό των επιπτώσεων από τις αναμενόμενες κινήσεις με παραδείγματα και αναλύσεις όχι μόνο από τον Αιγιακό χώρο αλλά και από τη διεθνή εμπειρία. Τα αποτελέσματα των μελετών σεισμικής επικινδυνότητας αποτελούν και τη βάση για την επιλογή ενόργανων δεδομένων (καταγραφές επιταχυνσιογράφων) για υπολογισμούς αναλύσεων Πολιτικού Μηχανικού. Στην παρουσίαση παρατίθενται πληροφορίες για την αξιοποίηση όλων των δεδομένων και μεταδεδομένων τα οποία επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις και αποτελέσματα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τη παράμετρο η οποία χρησιμοποιείται.

  Στη παρουσίαση αυτή δίνονται επίσης και πληροφορίες για τις βάσεις επιταχυνσιο-γραμμάτων οι οποίες λειτουργούν και τα δεδομένα των οποίων είναι άμεσα διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα μέσω Internet.


   Ομιλητής Παναγιώτης Ντακούλας
  Καθηγητής
   Θέμα Μη-γραμμική σεισμική ανάλυση τοξωτού φράγματος διπλής-καμπυλότητας Αλληλεπίδραση φράγματος-κοιλάδας-νερού και επίδραση θερμομηχανικών φαινομένων
   Ημερομηνία  11/5/2016
   Περίληψη Παρουσιάζεται μία σεισμική αξιολόγηση του τοξωτού φράγματος Ταυρωπού βασιζόμενη σε μη-γραμμική αριθμητική προσομοίωση της δυναμικής αλληλεπίδρασης κοιλάδας-φράγματος-ύδατος λεκάνης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Το τοξωτό φράγμα είναι διπλής καμπυλότητας, έχει ύψος 83m και μήκος στέψης 220m. Αρχικά διερευνάται μέσω αριθμητικής προσομοίωσης της σταδιακής κατασκευής, η πιθανότητα βλάβης (ρηγματώσεων) του σκυροδέματος λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών κατά την ενυδάτωση του σκυροδέματος στο στάδιο της κατασκευής. Η σεισμική αξιολόγηση βασίζεται σε μία εκτενή σειρά παραμετρικών διερευνήσεων της επίδρασης της αντοχής του σκυροδέματος, της συμπεριφοράς των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών, της στάθμης του ύδατος λεκάνης, των υδροδυναμικών πιέσεων, της εποχιακής θερμοκρασίας, της ενδοσιμότητας του βράχου της κοιλάδας, των χαρακτηριστικών της σεισμικής διέγερσης, κλπ. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παραμετρικών αναλύσεων καταδεικνύει την σπουδαιότητα των εν λόγω παραμέτρων και επιβεβαιώνει ότι η σεισμική συμπεριφορά και ασφάλεια του φράγματος είναι ικανοποιητική.


   Ομιλητής Δρ Ρ. Κουρκουλης
  Τεχνικός Διευθυντής του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής
  ΕΜΠ
  Δρ Μ. Λώλη
  Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Επικεφαλής ομάδας πειραματικών προσομοιώσεων του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής, ΕΜΠ
   Θέμα Νεωτεριστικά Συστήματα Θεμελιώσεων Υποδομών: Εφαρμογές σε βάθρο γέφυρας και θαλάσσια ανεμογεννήτρια
   Ημερομηνία  22/5/2016
   Περίληψη Επί μέρους παρουσιάσεις:
  1. Νέα συστήματα Θεμελίωσης Ανεμογεννητριών υποβαλλομένων σε ανακυκλική και Σεισμική Φόρτιση
  2. Σεισμική Μόνωση μέσω λικνισμού: Εφαρμογή σε βάθρο γέφυρας

  Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης θα παρουσιαστούν τα κυρίαρχα συστήματα θεμελιώσεως ανεμογεννητριών ση θάλασσα. Μεταξύ αυτών, ο μονοπάσσαλος (το ευρύτερα δηλαδή χρησιμοποιούμενο σύστημα) καθώς και το κοίλο ανεστραμμένο φρέαρ θα είναι τα συστήματα στα οποία θα δοθεί η μεγαλύτερη προσοχή με έμφαση –εκτός των άλλων και στα παράδοξα της σεισμικής φόρτισης. Η παρουσίαση θα εστιάσει τόσο στη μηχανική των συστημάτων όσο και στις μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης της συμπεριφοράς τους αλλά και της διαδικασίας έμπηξής τους.

  Στο δεύτερο μέρος, η έμφαση θα είναι καθαρά στον αντισεισμικό σχεδιασμό θεμελιώσεων με εφαρμογή σε βάθρο γέφυρας. Αντί των συμβατικών (και καθιερωμένων μέσα από τους διεθνείς Κανονισμούς) μεθόδων σχεδιασμού των θεμελιώσεων, προτείνεται η προσέγγιση του σχεδιασμού με γνώμονα τις μετακινήσεις τόσο των δομικών στοιχείων της κατασκευής όσο και της θεμελίωσης. Η νέα λογική σχεδιασμού αποτελεί κατ’ ουσίαν μια αντιστροφή του υπάρχοντος Ικανοτικού Σχεδιασμού και πραγματώνεται μέσω της εκούσιας υπο-διαστασεολόγησης της θεμελίωσης. Η μη γραμμική συμπεριφορά του συστήματος εδάφους-θεμελιώσεως έχει ως αποτέλεσμα τη λικνιστική απόκριση της κατασκευής και τον περιορισμό της αδρανειακής φόρτισης που δύναται να μεταδοθεί στην ανωδομή (Λικνιστική Σεισμική Μόνωση). Προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι περαιτέρω βελτίωσης της συμπεριφοράς των σεισμικώς μονωμένων –μέσω λικνιστικής απόκρισης του θεμελίου- συστημάτων, προτάθηκαν και διερευνήθηκαν πειραματικά υβριδικές λύσεις θεμελιώσεως οι οποίες εξασφαλίζουν μεν τη λικνιστική απόκριση περιορίζοντας όμως τις παραμένουσες μετακινήσεις.


   Ομιλητής Κ. Α. Μπελιμπασάκης
  Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Κυματική διάδοση στο θαλάσσιο/παράκτιο περιβάλλον με τη μέθοδο συζευγμένων ιδιομορφών (προβλήματα και εφαρμογές)
   Ημερομηνία  27/5/2016
   Περίληψη Παρουσιάζονται αποτελέσματα από την ανάπτυξη και εφαρμογή της θεωρίας συζευγμένων ιδιομορφών (coupled modes) για την πρόβλεψη της διάδοσης υδάτινων κυματισμών σε θαλάσσιο/παράκτιο περιβάλλον με έντονα μεταβαλλόμενη βαθυμετρία. Η συγκεκριμένη μέθοδος μοντελοποιεί τα φαινόμενα της ανάκλασης, διάθλασης, περίθλασης και διασποράς, χωρίς να εισάγει απλουστευτικές παραδοχές (τύπου mild-slope) ως προς τις κλίσεις του πυθμένα. Η θεωρία βασίζεται σε βελτιωμένη αναπαράσταση του πεδίου σε σειρά τοπικών ιδιομορφών, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετους κατάλληλους όρους για την ικανοποίηση των συνοριακών συνθηκών στην ελεύθερη επιφάνεια και στο κεκλιμένο πυθμένα. Οι πρόσθετες ιδιομορφές επιταχύνουν σημαντικά την σύγκλιση της αναπαράστασης και καθιστούν τη μέθοδο κατάλληλη για εφαρμογές μεγάλης χωρικής διάστασης. Ακολούθως, με την βοήθεια κατάλληλων θεωρημάτων μεταβολής (variational principles), το πρόβλημα διάδοσης και αλληλεπίδρασης κυματισμών σε ανομοιογενές περιβάλλον αναδιατυπώνεται στην μορφή συστήματος μερικών διαφορικών εξισώσεων ως προς τα πλάτη των ιδιομορφών (coupled modes), το οποίο έχει την ιδιότητα να εξαπλουστεύεται σε μοντέλα ήπιας κλίσης πυθμένα (mild-slope), στις περιοχές όπου η βαθυμετρία μεταβάλλεται αργά και οι κλίσεις του πυθμένα είναι μικρές εξοικονομώντας υπολογιστικό κόστος. Σε διάφορα παραδείγματα εφαρμογών της μεθόδου παρουσιάζονται αποτελέσματα υπολογισμού και συγκρίσεις, από όπου προκύπτουν οι δυνατότητες της παρούσας μεθόδου και καταδεικνύονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στην μελέτη και ανάλυση των θαλασσίων κυματισμών και των επιδράσεων τους σε πλοία και πλωτές ή σταθερές κατασκευές που λειτουργούν σε περιβάλλον μεταβαλλόμενης βαθυμετρίας και στο παράκτιο περιβάλλον.
 • 1

Language

Επιλογές