Πρόεδρος: Ευριπίδης Μυστακίδης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Παναγιώτης Ντακούλας, Καθηγητής


Συνέλευση Τμήματος

Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος, (22 εκλεγμένα μέλη)

Εκπρόσωποι Φοιτητών, (1 μέλος)

Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών, (1 μέλος)

Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ, (1 μέλος)

Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ, (1 μέλος)

Τομείς 

Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

Τομέας Δομοστατικής

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής