Προεδρικό Διάταγμα 177/1993: Ίδρυση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Νόμος 4009/2011
: Δομή, λειτουργια, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Νόμος 4076/2012
: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιος εφαρμογής Ν.4009 και Ν.4076
Νόμος 4485/2017: Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
Νόμος 4547/2018: Δομές Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις)

Νόμος 4559/2018Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις 
Μέλη ΔΕΠ

Χορήγηση-Ολοκλήρωση-Διακοπή-Τροποποίηση Επιστημονικής Άδειας μελών ΔΕΠ
Εγκύκλιος περί επιδόματος βιβλιοθήκης
Προσόντα Εκλογής Μελών ΔΕΠ (έγγραφο ΥΠΠΕΘ)

Συμμετοχή σε ΣΤ μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης
Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων ΑΕΙ
Διευκρινήσεις σχετικά με συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων
Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας επιλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων 

Συμμετοχή συνταξιούχων σε τριμελείς επιτροπές