New logo sm
civ.jpgΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε στην 16η/20-10-2021 Συνεδρίασή της, την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

 1. Διερεύνηση της Βιώσιμης λειτουργίας Μητροπολιτικών Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Μ.Μ.Σ.Τ.), με εφαρμογή 3D δυναμικού ακουστικού μοντέλου πρόβλεψης εδαφομεταφερόμενου θορύβου & δονήσεων, στο αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
 2. Δομοστατικός σχεδιασμός και ανάλυση τοιχοπληρωμένων πλαισίων ΟΣ ενισχυμένων με προηγμένα υλικά.
 3. Η επίδραση της εδαφικής δομής στη μηχανική συμπεριφορά κοίλων κυλινδρικών δοκιμίων σε μονοτονική και κυκλική φόρτιση: Πειραματική διερεύνηση και αναλυτική προσέγγιση.
 4. Φαινόμενα κλίμακας στη μηχανική συμπεριφορά άρρηκτων πετρωμάτων: Μη-τοπικά μοντέλα και κριτήρια αστοχίας.
 5. Προσομοίωση και Διαχείριση υποβαθμισμένων υδατικών συστημάτων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Διακινδύνευση και Πολιτική Προστασία.
 6. Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε ευάλωτα γεωργικά οικοσυστήματα σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.
 7. Υδροδυναμική απόκριση υπεράκτιων κατασκευών που υπόκεινται σε ακραίους κυματισμούς (Hydrodynamic response of offshore structures subject to extreme waves).
 8. Εκτίμηση κυματικής ενέργειας χρησιμοποιώντας στατιστική και φασματική ανάλυση. (Wave energy assessment based on statistical and wave spectrum analysis).
 9. Μετάδοση κυματισμών επιφανείας και η αλληλεπίδρασή τους με πλαστικά σωματίδια. Surface water waves propagation and plastic particles interaction.
 10. Μεθοδολογία αποτίμησης της στατικής και κινηματικής κατάσταασης κατασκευών με χρήση οπτικών ινών.
 11. Αποτίμηση επιπτώσεων στην απόκριση πασσάλων από συνδυασμό θερμομηχανικής καταπόνησης
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δίνονται παρακάτω:

 
Α. Τίτλοι Σπουδών

Α1) Κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά το άρθρο 46 του Νόμου 4485/2017, σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστο από τα γνωστικά αντικείμενα του Τ.Π.Μ. Ο βαθμός του διπλώματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «7.5».

Εναλλακτικά

Α2) Κατοχή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα του Τ.Π.Μ. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

α) Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος του «7.5».

β) Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγαλύτερος ή ίσος του «70%» και

γ) Για σπουδές στις ΗΠΑ, υψηλότερος ή ίσος του «Β».

Για σπουδές σε άλλες χώρες ,ο απαιτούμενος βαθμός θα καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σε περίπτωση που το κριτήριο της βαθμολογίας στις παραπάνω δύο προϋποθέσεις δεν πληρούται, θα πρέπει συμπληρωματικά να ισχύουν τα παρακάτω:

Α3) Μέση Βαθμολογία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχουν αποδεδειγμένη συνάφεια με την άμεση και ευρύτερη κατεύθυνση της διδακτορικής διατριβής μεγαλύτερη ή ίση του «8.0».

Εναλλακτικά

Α4) Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα. Η ερευνητική ικανότητα  τεκμηριώνεται:

(α) με τη δημοσίευση τουλάχιστον δύο εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή/και σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών

ή/και

(β) με αποδεικτικά 3ετούς κατ’ ελάχιστον ερευνητικής εμπειρίας μετά τον τίτλο προπτυχιακών σπουδών (όπως πχ. ερευνητική απασχόληση σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα)

ή/και

(γ) με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία υψηλής στάθμης τουλάχιστον πέντε ετών στο άμεσο επιστημονικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

Β. Επάρκεια Ξένης Γλώσσας

Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να έχει:

Β1) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με ένα από τα παρακάτω:

(α) Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2/C2

(β) TOEFL Paper ≥ 550/677 ή TOEFL IBT ≥ 80/120

(γ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ).

Εναλλακτικά:

Β2) Αντίστοιχη πιστοποίηση για Γαλλική ή/και Γερμανική γλώσσα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

 • Έντυπη αίτηση.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικά στοιχεία (πιστοποιητικά, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας.
 • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν).
 • Ερευνητική Πρόταση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, μια Ερευνητική Πρόταση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τίτλο, θεματική περιοχή/περιοχές, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5).
 • Γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διατριβής.
 • Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις).
 • Σύνοψη βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (300-600 λέξεις).
 • Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (200-400 λέξεις).
 • Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής (200-400 λέξεις).
 • Μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις).
 • Προσδιορισμό της προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως π.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού, κλπ. (100-300 λέξεις).
 • Βιβλιογραφικές αναφορές.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη (μέσω ΕΛΤΑ, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού και με τη χρήση μάσκας) και σε ηλεκτρονική μορφή.

Προδιαγραφές ηλεκτρονικής υποβολής

To σύνολο των δικαιολογητικών (εκτός των συστατικών επιστολών) θα κατατεθεί σε συμπιεσμένη μορφή (.zip, .rar) που θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αποκλειστικά σε μορφή PDF, όπως περιγράφεται παρακάτω. Το αρχείο θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 

Δικαιολογητικά

Ηλεκτρονικά αρχεία

Έντυπη αίτηση

1.ΑΙΤΗΣΗ.PDF

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2.BIO.PDF

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3.TAYTOTHTA.PDF

Αντίγραφα πτυχίων

4a.ΠΤΥΧΙΟ.PDF

4b.MSC.PDF

Κλπ

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ.PDF

Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων ξένων γλωσσών)

6a.ENGLISH-C2.PDF

6b.GERMAN-C1.PDF

Κλπ

Περίληψη διπλωματικής εργασίας

7.THESIS_SUMMARY.PDF

Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων

8.PAPERS.PDF

Όλες οι δημοσιεύσεις να οργανωθούν σε ενιαίο αρχείο PDF. Διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί το εξής format

8a.PAPER1.PDF

8b.PAPER2.PDF

κλπ.

Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ

9a.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ1.PDF

9b.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.PDF

κλπ.

Ερευνητική Πρόταση

10.ΠΡΟΤΑΣΗ.PDF

 

 Παρατηρήσεις

Να διατηρηθεί η αρίθμηση που υπάρχει στην αρχή του ονόματος των αρχείων ακόμη και αν απουσιάζει κάποιο από τα προαιρετικά δικαιολογητικά.
Μέγιστο μέγεθος συμπιεσμένου αρχείου 8Mb.
ΠΡΟΣΟΧΗ: OI ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ. Η Γραμματεία θα δέχεται δικαιολογητικά υποψηφίων, καθημερινά από 12:00 έως 13:30,  μέχρι και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 (σφραγίδα υπηρεσίας αποστολής) στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπόψη Γραμματείας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος

Language

Επιλογές