New logo sm
banners7.jpg

Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Καθηγητής Διατριβή Έτος
Λιόσης Χρήστος Θεόδωρος Καρακασίδης Μοντελοποίηση καθαρισμού του νερού από βαρέα μέταλλα με χρήση μικροροϊκών διατάξεων 2023
Δεμιρίδη Ελισσάβετ

Διερεύνηση παραγόντων οφέλους των αυτόνομων οχημάτων και δημιουργία προτύπου εκτίμησης αποδοχής με έρευνα δηλωμένης προτίμησης και χρήση σταθερής επιλογής 2023
Σίσκος Ιωάννης Παναγιώτης Ντακούλας Σεισμική Συμπεριφορά Φραγμάτων Ισχνού Σκυροδέματος 2023
Καρατσόλη Μαρία  Ευτυχία Ναθαναήλ  Ευφυή συστήματα μεταφορών με χρήση μεγάλων δεδομένων για τη διαχείριση της βιώσιμης κινητικότητας  2023 
 Λύρα Αικατερίνη Αθανάσιος Λουκάς  Προσομοίωση και Διαχείριση Υποβαθμισμένων Υδατικών Πόρων Παράκτιων Λεκανών Απορροής  2023 
Καραγιάννης Κωνσταντίνος Νικόλαος Ηλιού Συμβολή στον πολυπαραμετρικό σχεδιασμό αστικών οδικών δικτύων με έμφαση στην οδική ασφάλεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 2023
Μενέλαος Πατέλης Βασίλειος Κανακούδης  Η διαχείριση των δικτύων ύδρευσης στους άξονες της ποσότητας, της ποιότητας και της ενέργειας  
Αλεξάνδρα Ιωάννου Χρυσή Λασπίδου Μεθοδολογίες μοντελοποίησης του δεσμού (nexus) νερού – ενέργειας – τροφής και άλλων περιβαλλοντικών συστημάτων με στόχο την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα” 2022
Ιωάννης Τζαμπύρας Αθανάσιος Λουκάς Ανάπτυξη Συστήματος Προσομοίωσης Υδατικών Πόρων Αγροτικών Λεκανών Απορροής υπό Συνθήκες Κλιματικής Μεταβλητότητας και Αλλαγής 2022
Ιωάννης Καρακικές Ευτυχία Ναθαναήλ Προσομοίωση και εκτίμηση επιπτώσεων καινοτόμων συστημάτων σύγχρονης οργάνωσης διανομής σε αστικές περιοχές (city logistics) 2021
Παπαθεοχάρης Θεοχάρης Περδικάρης Φίλιππος Πειραματική μελέτη για τη συμπεριφορά και τον σχεδιασμό πλαισίων Ο/Σ ενισχυμένων με εμφατνούμενα τοιχώματα Ο/Σ υπό ανακυκλιζόμενη οριζόντια φόρτιση 2020
Πέτικας Ιωάννης Κεραμάρης Ευάγγελος Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών, λογισμικών και αλγορίθμων (ACPA, BECPA, ARHA, HYDROLOGY) για τον ακριβή υπολογισμό υδραυλικών χαρακτηριστικών ροής στον σχεδιασμό έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 2020
Ντίνα Μαρία Δημήτριος Σοφιανόπουλος  Αναλυτική διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης ειδικών δικτυωτών πλαισιακών συστημάτων με χρήση νέων τεχνολογιών 2020
Μυρόβαλη Γλυκερία Θεόδωρος Καρακασίδης Μεθοδολογικό πλαίσιο αναγνώρισης και ταυτοποίησης της δυναμικής της οδικής αστικής κυκλοφορίας  2020
Μέλλιος Νικόλαος Χρυσή Λασπίδου Περιβαλλοντική πληροφορική για τη μοντελοποίηση οικοσυστημάτων γλυκού νερού: δυναμική και επιπτώσεις του ευτροφισμού και βιώσιμη αγροτική χρήση νερού (εκκρεμεί ορκομωσία) 2020
Κοφινάς Δημήτριος Χρυσή Λασπίδου Εξελιγμένα εργαλεία για την προσομοίωση και την πρόβλεψη ζήτησης αστικού νερού σε πολλαπλές χωρο-χρονικές κλίμακες (εκκρεμεί ορκομωσία) 2020
Τσάμη Μαρία Ευτυχία Ναθαναήλ Μοντελοποίηση της επίδρασης της ποιότητας υπηρεσίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην επιλογή μεταφορικού μέσου και διαδρομής 2019
Ζωγραφοπούλου Καλλιόπη Ευριπίδης Μυστακίδης  Συμπεριφορά σε πυρκαγιά μεταλλικών δομικών μελών με πυράντοχες επιστρώσεις που έχουν υποστεί βλάβη 2019
Αλαμάνος Άγγελος Νικήτας Μυλόπουλος Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων, μέσω υδρο-οικονομικής μοντελοποίησης και πολυκριτηριακής ανάλυσης 2019
Καρβέλας Ευάγγελος Θεόδωρος Καρακασίδης Μαγνητική οδήγηση σωματιδίων σε νευτωνικά και μή νευτωνικά ρευστά 2019
 Παπουτσής Κωνσταντίνος  Ευτυχία Ναθαναήλ Ανάπτυξη δομής κόστους λιανικής εφοδιαστικής αλυσίδας και εκτίμηση των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων αστικών πολιτικών στον τομέα του λιανικού εμπορίου  2019
Καλιαμπέτσος Γεώργιος  Νικόλαος Ηλιού Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αλγορίθμων για το σχεδιασμό συγκοινωνιακών έργων 2018
Αγαπουλάκη Γεωργία Παναγιώτης Ντακούλας Παθητική σταθεροποίηση εδαφών έναντι ρευστοποίησης:πειραματική διερεύνηση εισπιεσιμότητας σταθεροποιητή-αριθμητική διερεύνηση σεισμικής απόκρισης σταθεροποιητών εδαφών και θεμελιώσεων.        2017
Αλαμανής Νικόλαος Παναγιώτης Ντακούλας Επίδραση της χωρικής μεταβλητότητας των ιδιοτήτων του εδάφους σε μόνιμες σεισμικές μετατοπίσεις οδικών πρανών 2017
Θεοδοσέλη Αικατερίνη Νικόλαος Ηλιού Συμβολή στην ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για την εκπαίδευση οδικής ασφάλειας παιδιών προεφηβικής ηλικίας. Μια εκπαιδευτική παρέμβαση  βασισμένη στις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ 2017
Παπαδοπούλου Μαρία Παναγιώτης Ντακούλας Μεθοδολογία αυτοματοποιημένης εκπόνησης Μικροζωνικών Μελετών σεισμικής επικινδυνότητας με διαλειτουργικά Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών -Εφαρμογή σε Ελληνική Πόλη 2017
Παπαϊωάννου Γεώργιος Αθανάσιος Λουκάς Πλαίσιο προσομοίωσης για την εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου και επικινδυνότητας σε χειμαρρικά υδατορεύματα και υδρολογικές λεκάνες με ελλιπή δεδομένα                                  2017
Αθανάσιος Φράγκου Θεόδωρος Καρακασίδης Ανίχνευση και χαρακτηρισμός συσχετίσεων παρατηρήσεων Δυναμικών Συστημάτων με προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών 2017
Ζορμπά Τριάδα Αιμίλιος Μ. Κωμοδρόμος

Μέθοδος απλουστευμένης τριδιάστατης αριθμητικής ανάλυσης πασσάλων υπό συνδυασμένη φόρτιση

2017
Αδάμος Ιωάννης  Ευτυχία Ναθαναήλ Ανάπτυξη μοντέλων διείσδυσης εκστρατειών οδικής ασφάλειας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην οδηγική συμπεριφορά  2016
Κουκουσέλης Απόστολος Ευριπίδης Μυστακίδης  Ανάλυση και σχεδιασμός αξονικά θλιβόμενων κυλινδρικών τσιμεντοειδών κελυφών 2016
Σταυροθεοδώρου Ελένη Παναγιώτης Ντακούλας Προχωρημένο ελαστοπλαστικό προσομοίωμα για την ανάλυση της κατασκευής και φόρτισης μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής 2015
Χαρακόπουλος Αβραάμ Θεόδωρος Καρακασίδης

Ανάλυση και Ταυτοποίηση Χωροχρονικών Φαινομένων με Χρήση Προχωρημένων Μεθόδων Ανάλυσης Χρονοσειρών

2015
 Τριανταφύλλου Αντώνης Φίλιππος Περδικάρης Φαινόμενα Κλίμακας σε ημι-ψάθυρα υλικά και θεωρίες βαθμοελαστικότητας με εφαρμογή στο σκυρόδεμα.   2015
 Γκονέλας Κωνσταντίνος Βασίλειος Κανακούδης  Μείωση πραγματικών απωλειών νερού δικτύων ύδρευσης μέσω διαχείρισης  
πίεσης και προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας αποδοτικής και  
ανταποδοτικής χρήσης νερού.
2015
Παντούσα Δάφνη  Ευριπίδης Μυστακίδης  Συμπεριφορά κατασκευών σε κατάσταση πυρκαγιάς  μετά από σεισμικά γεγονότα.  2014 
 Ζαφειροπούλου Βασιλική Αντώνιος Γιαννακόπουλος  Η μηχανική των επαφών στα ελαστομερή υλικά. Ανάλυση πειραμάτων διείσδυσης και εφαρμογής στις ανθρώπινες αρτηρίες 2014 
Κορδολέμης Αλέξης   Αντώνιος Γιαννακόπουλος Μηχανική ανάλυση των έξυπνων υφασμάτινων κατασκευών.  2014
 Αθανασίου Βασίλειος  Αντώνιος Γιαννακόπουλος  Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων υλικών που παρουσιάζουν ευαισθησία στην υδροστατική πίεση με τη βοήθεια πειραμάτων διείσδυσης. 2014
 Μισοκεφάλου Ελένη  Νικόλαος Ηλιού  Διερεύνηση-Μοντελοποίηση των παραγόντων επηρεασµού της προσοχής των οδηγών και των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια. 2014
Σιδηρόπουλος Παντελής   Νικήτας Μυλόπουλος  Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων σε συνθήκες αβεβαιότητας: Η αξία της πληροφορίας σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένους υδροφορείς. 2014
 Σπηλιωτόπουλος Μάριος Αθανάσιος Λουκάς   Διαχείριση Υδατικών Πόρων Αγροτικών Λεκανών Απορροής με τη Χρήση Τηλεπισκόπησης 2014 
 Ντέρη Αγορίτσα  Δημήτριος Σοφιανόπουλος Παραμετρική ανάλυση και βελτιστοποίηση συνδέσεων χαλύβδινων πλαισίων με δοκούς μειωμένης διατομής.  2013 
 Παπαχρήστου Κωνσταντίνος  Δημήτριος Σοφιανόπουλος  Ευστάθεια αξονικά θλιβόμενων χαλύβδινων δοκών επί ελαστικού εδάφους. 2013 
 Βαζούρας Πολυνίκης Παναγιώτης Ντακούλας  Μηχανική συμπεριφορά υπόγειων χαλύβδινων αγωγών διερχομένων διαμέσου ενεργών ρηγμάτων οριζόντιας ολίσθησης. 2013
Γεωργιάδη - Στεφανίδη Κυριακή   Ευριπίδης Μυστακίδης  Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος για δομικές εφαρμογές. 2012 

Κώττας Παναγιώτης

Ευτυχία Ναθαναήλ

Εντοπισμός της υπνηλίας των οδηγών με σύστημα ανάλυσης της εικόνας των ματιών

2012
 Τζάρος Κωνσταντίνος   Ευριπίδης Μυστακίδης  Λυγισμός γεωμετρικά τέλειων και ατελών δοκών με μονόπλευρους συνδέσμους. 2011
 Παπαδοπούλου Μέλλω-Μαρία Αιμίλιος Μ. Κωμοδρόμος  Πειραματική και αριθμητική διερεύνηση της απόκρισης ομάδας πασσάλων υπό οριζόντια φόρτιση  2011
 Γαλάνης Αθανάσιος  Νικόλαος Ηλιού  Συμβολή στη διαμόρφωση μεθοδολογίας ελέγχου και αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας και κινητικότητας πεζών στο αστικό περιβάλλον.  2011
 Λεμονάκης Παναγιώτης  Νικόλαος Ηλιού

Συμβολή στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των οδηγών μοτοσικλέτας σε καμπύλα τμήματα οδών.

2011

Πεταμίδης Χαράλαμπος

Ευτυχία Ναθαναήλ

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας με προσομοίωση της συμπεριφοράς των οδηγών και της κυκλοφοριακής ροής

2011
 Βασιλειάδης Λάμπρος Αθανάσιος Λουκάς   Χωροχρονική ανάλυση, προσομοίωση και πρόγνωση ξηρασίας στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού ποταμού Θεσσαλίας. 2010 
 Παπαγεωργίου Γρηγόρης  Νικόλαος Ηλιού  Βελτιστοποίηση αναβάθμισης και συντήρησης οδικού δικτύου μέσω αξιολόγησης λειτουργικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών. 2010
 Σοφός Φίλιππος Αντώνιος Λιακόπουλος  Ροές υγρών στη νανο-κλίμακα: Αριθμητική Προσομοίωση με  μεθόδους Μοριακής Δυναμικής.  2009 
 Μίχος Σπύρος  Παναγιώτης Παπανικολάου Πειραματική διερεύνηση οριζόντιων κυκλικών και μη αξονοσυμμετρικών ανωστικών φλεβών σε ομογενή ακίνητο αποδέκτη. 2009
Σταμούλης Κωνσταντίνος  Αντώνιος Γιαννακόπουλος  Κόπωση μικρομηχανικών συστημάτων. 2009 
 Κασσιτεροπούλου Δωροθέα Αντώνιος Λιακόπουλος    Μικροσκοπικές, μεσοσκοπικές και μακροσκοπικές προσομοιώσεις ροών σε αγωγούς με περιοδικά τοιχώματα. 2009 
 Λουκάκης Γεώργιος Σπυρίδων Κωστόπουλος   Εμπειρική εκτίμηση του βαθμού υπερεκσκαφής κατά τη διάνοιξη σηράγγων μικρού βάθους. 2008 
Φαφούτης Χρυσόστομος   Νικήτας Μυλόπουλος  Ολοκληρωμένη διαχείριση της ζήτησης του νερού στον οικιακό τομέα. Κοστολόγηση σύμφωνα με την πλήρη αξία του. 2008
 Μπαρέκα Σπυριδούλα Κωμοδρόμος Αιμίλιος   Συμβολή στην απόκριση ομάδα πασσάλων υπό κατακόρυφη φόρτιση 2007

Language

Επιλογές